РФ Президентининъ Сый грамотасы ман савгаланган

Быйылдынъ 20-ншы шилле айындагы РФ Президенти Владимир Путиннинъ 185-нши номерли «Савгалав акында» деген распоряжениесине коьре, Россия Федерациясынынъ телевидениесин цифровой кебине коьшируьв бойынша проектин яшавга шыгарувда эткен уьйкен косымы уьшин Дагестан Республикасынынъ информатизация, байланыс эм коьлем коммуникациялар министри Сергей Снегирев Россия Федерациясынынъ Президентининъ Сый грамотасы ман савгаланган.

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы Сергей Владимировичти сондай йогары патшалык савгасы ман кутлайды, ога исинде армаганда бийик уьстинликлерди, ден савлыкты, эмишликти эм наьсипти йорайды.