Савлайроссиялык акциясы

Савлай элимиз бойынша «Эстелик шамы» («Свеча памяти») деген савлайроссиялык онлайн-акциясы озгарылды. Ол 22-нши июнь – Эстелик эм кайгырув куьнине дейим бардырылды. Бу куьн 200 миллион аьдемлердинъ бактысын бузган. Яй шагынынъ каты куьни эстелик эм кайгырув куьнине айланды – калалар бойынша Совет Союзына явлар аьскерлери шапкынлык этти деген сувык хабар яйылды. Соьйтип кайгырувларга, йигитликлерге эм баьтирликке толган 1418 куьнлер басланды. Баьри авырлыкларга, коркынышка эм ашлыкка карамастан, бизим ата-бабалар Уллы Енъуьвди аькелуьв уьшин баьри затты эттилер.
Сол оьзгерислер эстелигине енъуьвди калымжа эсабында саклавшы яс несил «Эстелик шамы» деген сыйлы онлайн-акциясында ортакшылык этти: савлай Россия бойынша Эли уьшин янларын аямай бергенлер эстелигине шам оты ягылды. Сол акцияга онлайн косылып, «деньпамяти.рф» сайтында коьплер ортакшылык эттилер. Сайтта солай ок Уллы Аталык согысынынъ ветеранлары ман озгарылган 50-ден артык видеороликлер ерлестирилген: олардынъ согыс эм 22-нши куьн акында эскеруьвлери.