Савлай дуныя халкларынынъ эпосы

Курал айдынъ 17-20-ншы куьнлеринде Ош каласынынъ орта майданында Мухтар Ауэзовтынъ 125 йыллыгына эм Чингиз Айтматовтынъ 95 йыллыгына багысланып, «Дуныя халкларынынъ эпослары» деп аталып, VII Халклар ара фестиваль озды. Фестивальде 30 эллерден аьлимлер ортакшылык эттилер – Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Иран, Армения, Абхазия, Эстония, Турция, Беларусь, Россия эм баскалар. Санкт-Петербург, Москва калаларыннан, Хакасия, Алтай, Калмыкия, Шешен, Дагестан регионларыннан аьлимлер Россияды коьрсеттилер.
Шара барысында Ош каласында халклар ара илми-практикалык симпозиум оьтти, мунда РАН ДФИЦ тил, адабиат эм саният институтынынъ филология илмилерининъ кандидаты Фания Анварбек кызы Кусегенова катнасты. Ол «Ногай йыравлардынъ йырлав аьдетлери» деген темага доклад пан шыгып соьйледи. Фестивальде солай ок ярмалык-выставкалар, аьдетли «Тундук которуу», «Тушоо кесуу» шаралар озды. Шарада концерт программасы да уйгынланды, туьрли ерлерден келген яратувшылык коллективлери оьз оьнерлерин коьрсеттилер.
Бизим хабаршы