Савлык саклав министри Ногай районында

Казан айынынъ 19-ншы куьнинде Дагестан Республикасынынъ Савлык саклав министри Джамалудин Гаджиибрагимов ис визити мен Ногай район орталык больницасында болды.

Министерство етекшиси медициналык учреждениесининъ куллыгын тергеди, онда туьзилген амаллар ман танысты. Ол баьри боьликлерди айланды, поликлиника эм тоьгерек ягын карап шыкты. Министр авырувлылар ман коьристи, медициналык ярдамынынъ сапаты эм дарманлар ман аьжетсизлев соравларын коьтерди. Авырувлылар атыннан шагынувлар болмады, олар медициналык куллыкшыларына савбол айттылар.

Солай ок министр медицина куллыкшылары ман йолыгысты, Карагас авылынынъ участковый больницасына «тезлик ярдам» автокоьлигин береегин билдирди. Соннан баскалай, Ногай район орталык больницасына янъы медициналык алатлар берилеек: эксперт классынынъ УЗИ аппараты эм янъы тувган балалардынъ оьпке тергейтаган аппараты, медициналык учреждениесинде ярастырув куллыклар юритилеек. Джамалудин Гаджиибрагимов карыжларды быйыл таппага соьз берди. Солай ок ярастырув куллыклар Червленные Буруны участковый больницасында эм ЦРБ лабораториясында этилинеек.

Келеекте район савлык саклав тармагын оьрлендируьвге уьйкен маьне берилеегин белгиледи министр. Онынъ айтувына коьре, районда «Земский доктор» проектин яшавга шыгарув уьстинде ислев керек.