Сав яшавы уьлгили коьрим

Кизляр районынынъ 90 йыллык мерекесин белгилев бойынша «Огузер авылынынъ тарихи» деген шара Огузер авыл маданият уьйинде уйгынланып оьтти.
Ногай шаири, окытувшы, тербиялавшы эм ямагат аьрекетшиси Гульжамал Мингажитдиновна Мурзаевага (суьвретте) багысланган шарага Огузер авыл орта мектебинде окытувшы болып куллык этетаган онынъ кызы эм уныгы шакырылган эдилер. Кешлик Огузер авылынынъ администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Р.Байгишиевадынъ шыгып соьйлеви мен басланды.

– Мен Гульжамал Мурзаевады Огузер авылында КПРФ-ка туьскен заманыннан алып таныйман. Ол бек сахый аьдем эди. Оьзининъ коьрими мен яс несилди яшамага уьйретип келген. Онынъ язган ятлавларыннан эм хабарларыннан аьдемлердинъ, яшавдынъ, согыстынъ акында коьп затлар билип келгенмиз. Ол оьзининъ юрегин савлай халкка ашкан, сонынъ уьшин халк оны да, онынъ яратувшылыгын да суьйген. Ол кайсы ерлерде делегация ман район атыннан бола калса, онынъ акында дайым да коьп йылы соьзлери айтылатаган эдилер, – деди авыл аькимбасынынъ орынбасары Р.Байгишиева.

Оннан сонъ шара юритуьвшилери кыскаяклыдынъ яшав йолы акында хабарладылар.

Гульжамал Мурзаева Ставрополь крайынынъ Куликово-Копани авылында тувган. Кизляр каласындагы педагогикалык училищесин тамамлаган сонъ, 1939-ншы йыл С.Мурзаевке эрге барады. Сол заманлардан алып Огузер мектебинде куллык этип баслайды. Коьп йыллар бойы авылда Хатын-кызлар советин етекшилеп келген. Ян косагы Уллы Аталык согысына кеткен сонъ, ол Ставрополь крайында явга карсы исин юритеди. Согыстан сонъ Огузер авылына кайтып келип, окытувшылык аьрекетин бардырады. Ол коьп йыллар «Кизлярская правда» газетасынынъ штатта болмаган корреспонденти болган. Огузер авылынынъ яшавын баьри ягыннан да коьрсетип келген. Ол макалаларын ногай, орыс эм татар тиллеринде язып келген. Онынъ калемининъ астыннан ногай тилинде бес ятлав шыгармалары,эки хабарлар йыйынтыклары шыкканлар. Ол дуныядан тайган сонъ, Ставрополь каласында онынъ Ставропольщинада согыс йылларынынъ оьзгерислерин коьрсеткен «Во имя жизни» деген орыс тилинде китаби дуныя ярыгын коьреди. 1969-ншы йыл Гульжамал Мингажитдиновна «ДАССР-дынъ ат казанган окытувшысы» деген сыйлы атына тийисли болады. Гульжамал Мурзаева татар тилинде онынъ хабарлары эм макалалары баспаланатаган Казань каласында шыгатаган «Суьйимбике» деген кыскаяклылар журналы ман тар байланыс тутып келген. Оьз ян косагы ман ол ети аьвлетлерин тербиялап оьстирген. Онынъ ятлавлары ногай тили эм адабиаты бойынша окув программага да киргистилгенлер.

Шарада онынъ «Оьсиет», «Халкыма» деген ятлавларын окувшылар М.Каракулов эм И.Эскендиров окып эситтирдилер.
– Бизим баьримизде де соьзге, йырга, оьз халкымызга суьйим канатларымыз бар. Оьз ердесимиздинъ коьриминде биз аьдемлерге ийгилик, аьруьвлик яйылсын деп, тек суьйиниш аькелмеге керекпиз, деген Огузер авылынынъ маданият орталыгынынъ етекшиси Маина Абсаламовадынъ катнасувшыларына эм бас деп, яс несилге каратылган шакырув соьз- лери шарады тамамлады.