Сагынышлы ата юрты – Ногай шоьл

Аьдем кайсы ерде болса да, оьзининъ тувган-оьскен ерин, яланъ аяк баскан топырагын мутпайтаганы яшав ман ыспатланып келеди. Боьтен де баска ерде заьлимдей яшав оьмирин озгарган аьдем оьзининъ ата юртынынъ, киндик каны тамган ердинъ баалыгын анълайды.

Оьзининъ тувган-оьскен якларына, эки йыл да бир болса да, келетаган Фатима Будайхан кызы Гизатуллина (кыз тукымы Гапарова) акында кыймасы, завыклы яслыгын бирге озгарган Мархаба Муса кызы Аджиева кызыклы хабарлайды:

– Мен Фатима ман А-Х. Джанибеков атындагы мектебте окыдым, ол бек ийги окыйтаган окувшылар санында эди. Фатима ман мен тар байланыс та тутканман, ювык кыймас та болганмыз, катнаслыгымызды бу куьнлерде де йоймаймыз, – дейди ол. Соьйтип кызлар йогарыда айтылган мектебин 1966- ншы йылда битирдилер. Мархаба Муса кызынынъ айтувы ман Фатима мектебти куьмис медаль мен битирип, Махачкаладагы медициналык йогары окув ошагына туьскен эм, сонда да йогары белгилерге окып, кызыл диплом ман тамамлаган.

Аьли уьшин ердесимиз Фатима Будайхан кызы Гизатуллина Йошкар-Ола каласында яшайды эм сонда больницада тубдиспансерде бас врачтынъ орынбасары, фтизиатр болып ис аьрекетин бардырады. Алдын совет заманларында йогары, орта окув ошакларынынъ выпускниклерин баска якларга ислемеге йиберетаган болганлар, соьйтип кеткен Фатима да Марий Эл ерине. Сол якларда онынъ бактысы да ашылган, Гофият деген татар миллетли яс пан аьел курган, сол татым аьелде эки увыллары – Болат пан Решат тувыпоьскенлер. Буьгуьнлерде олар аьвлетлерин де тийисли тербиялап, яшав йолына шыгарган. Олар да янларына якын кеспилерди байырлап, оьз аьеллерин курып, балалы-шагалы болып яшайдылар. Фатима Будайхан кызы Гизатуллина оьз кыйыны ман сый казанган аьдем. Аьр бир исин ол уьйкен яваплылык пан бардырады, аьр бир авырыган аьдем онынъ соьзи мен де эмленеди. Врач тек дарман ман эмлеп калмайды, солардынъ ийгилери соьз бен де эмлейди, – деп босына айтылмаган.

Фатима Будайхановна Россия Федерациясынынъ ат казанган врачы деген ийги атка да бир неше йыллар артта тийисли болган. Ис йолдаслары арасында да сый-оьрмет пен пайдаланады. Ясларга ийги насихатшы да болады. Аьр бир керексинген аьдемге, оьзининъ билгенин аямай, сулыбы ман да боьлисип келеди.

Фатима Будайхан кызы Гапарова-Гизатуллина буьгуьнлерде оьзининъ тувган-оьскен шоьллигиннен армаганда оьзининъ мерекесин белгилейди. Сол куванышын оны ман боьлмеге кыймаслары Мархаба ман Марзия бармага ниет этедилер. Биз де оьз ердесимизге, яны ман бизим шоьллигимизде болатаган (кыймаслары Фатимадынъ акында хабарлавларына коьре, мен солайдыр деп ойлайман) аьдемге Ногай шоьлимизден исси саламымды беремен, кайда болса да, аман болынъыз деген йоравымды айтаман.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: Ф.Гизатуллина.