Сайлаган исине алал

Медицина тармагына яшавын багыслав – ол уьйкен яваплык эм сол ис аьрекети кайзаманда да энъ керекли эм маьнели кеспилерининъ бириси болады. Сол кеспиди сайлаган аьр ким де Гиппократка берген антына алаллыгын коьрсетип келеди. Олар оьз исин етимисли каьрлеви мен аьдемлердинъ ден савлыгын, олардынъ яшавынынъ сапатлыгын саклап келедилер.
Ногай районынынъ Ленинаул фельдшер-акушер пунктынынъ куллыкшысы Зульфия Таймас кызы Шураева оьз яшавынынъ 30 йылларын медициналык тармагына багыслап келеди.
Буьгуьнлерде Зульфия Таймас кызы балалар уьшин патронажлы медициналык куллыкшысы аьрекетин уьстинликли толтырады. Ол асылы ман Карагас авылыннан. Ол Ногай районынынъ Карагас авылынынъ сыйлы окытувшылары Таймас эм Загра Канмурзаевлердинъ аьелинде 1969-ншы йылдынъ карагыс айынынъ 3-нши куьнинде тувган. Энесининъ йолын алып, ога медициналык кесписин сайламага бакты буйырды. Ерли мектебин тамамлап, 1987-нши йыл Тверь каласындагы медициналык училищединъ медсестралар боьлигине туьсип, оны етимисли тамамлаган. Окувын битирип Карагас авылдынъ участковый больницасында балалар патронажлык медсестра аьрекетин 15 йыл ишинде уьстинликли толтырып келди. Эрге шыкканнан сонъ медициналык куллыгын 15 йыл бойы Ленин авылында бардырады. Буьгуьнлерде Ленин авылы бойынша 130 балаларынынъ савлыгын коршалавда оьз косымын этип келеди. Сулыбы оьсип келген йыллар ишинде ол саьбийлерге прививкалар этип, оларды эмлеп, заман-заманы ман яшавшылардынъ шакырувларын канагатлап келеди. Ол фельдшер болып коьп йыллар бойы куллык эткен Сабира Камалова ман да (буьгуьнлерде ол тийисли тыншаювда) бирге куллык этип, сулыбын байытып келди.
Буьгуьнлерде авыл ФАП-ында йолдасы фельдшер Альбина Сарсенбиева ман бирге аьрекет этип билгени мен боьлиспеге шалысады, етекшилеви мен алдына салынган борышларын яваплы толтырып келеди.
Зульфия Таймас кызынынъ 30 йыл бир минсиз толтырып келген ис аьрекетинде коьрсеткен етимислери оьз етекшилеви мен Сый грамоталарга тийисли этилген.
Ленин авылдынъ йигити Янибек Шураев пен курган татым аьелде уьш аьвлетлери: Ислам, Алтынай эм Нурмухамад оьсип асыл болганлар. Ислам да яшавда оьз орынын тапкан, суьйген иси бойынша куллык этеди. Атадан коьрген ок атар, анадан коьрген тон пишер дегенлей, Алтынай кызлары да анасынынъ йолын кувып, медицина тармагында етимисли каьрлейди. Кенжепайлары Нурмухамад ерли мектебинде окувда етимислер коьрсетип келеди.
Янибек пен Зульфиядынъ яшавын уныгы эм эки йиени куьезге толтырып келедилер.
Зульфия Таймас кызын кеспи байрамы бан кутлап, берк ден савлык, яны ман сайлаган куллыгында келеекте де коьп уьстинликлер йорайман.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Зульфия Шураева.