Сайлаган кесписине алал

Иш ислер органларында куллык этуьв – бек авыр, маьнели эм аьдемлерге керекли ислердинъ бириси. Мине коьп йыллардан бери иш ислер органларында етимисли куллык этип келеди Омирбек Сеперали увылы Курганов. Омирбек Сеперали увылы асылы ман Ногай районынынъ Орта-Тоьбе авылыннан болады. Ол Сеперали эм Фатима Кургановлардынъ коьпбалалы куллыксуьер аьелинде 1977-нши йылдынъ караша айынынъ 27-нши куьнинде тувган. Ерли мектебте билим алган. Мектебти тамамлаганда ийги окыганы уьшин яска ызгы занъын сокпага ыхтыяр да берилген. Окувды тамамлаган сонъ, ол баьри тенълериндей болып, аьскер сырасына йолланады.

Эр борышын Владимирская областинде мотострелковый аьскерлик боьлигинде толтырган. Аьскер сырасыннан келген сонъ, Омирбек туьрли куллыклар ман каьр шегип келди. Ол оьз ис аьрекетин иш ислер органларынынъ боьлигинде 2004-нши йыл рядовой болып патруль пост службасынынъ куллыкшысы эсабында баслаган. Коьп кетпей, билимин оьстируьв мырат пан ол Москва Гуманитарлык академиясынынъ юридический боьлигин окып тамамлайды. Кеспилик дережесин коьтеруьв ниетте Дагестан патшалык университетинде Россия билимлендируьв эм илми Министерствосынынъ «Юриспруденция» программасы бойынша толтырма курсларын уьстинликли оьткен. Буьгуьнлерде ол ППСП боьлик командири. Куллыгын суьйген полиция куллыкшысы ис борышын яваплы, кайзаманда да йогары кеспили дережеде толтырып келеди. Буьгуьнлерде Омирбек Сеперали увылы иш ислер органларында алдында салынган борышларын бир минсиз, яваплы толтырып келгенине 18 йыллар болады. Онынъ исинде коьрсеткен етимислери йогары етекшилик ягыннан белгиленмей калмады. Коьп йыллык намыслы иси уьшин ога уьш дережели «За отличия в службе», «За службу на Северном-Кавказе» деген медальлери, «Отличник полиции» деген белгиси тапшырылган. Омирбек Курганов Россия Иш ислер министерствосынынъ Ногай районы бойынша боьлигининъ, солай болып, Ногай район администрациясынынъ етекшилиги атыннан Сый грамоталары ман белгиленген. 2018-нши йыл Омирбек Ботаюртта оьткен контртеррористлик операциясынынъ катнасувшысы да болады. Согыс ислерининъ катнасувшысы Сырт-Кавказ регионында аьскерлик эм ис аьрекетин коьримли толтырганы уьшин 2013-нши йыл РФ Ишки ислерининъ министри полициядынъ генерал-полковниги В.Колокольцевтинъ атыннан, солай болып, коронавируслы маразы ман куьресуьвде коскан уьлиси уьшин 2020- ншы йылда Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовтынъ атыннан Разылык хатларына тийисли этилген.
Ол исинде коьримли куллыкшы болып калмай, аьелининъ коьримли басы да болады. Юреги мен сайлаган ян косагы Галима ман Омирбек уьш сылув кызларын Милана, Амина эм Маликады тербиялап, олардынъ яшавындагы, окувындагы коьрсеткен етимислери мен куьезленип келедилер. Тунъгышлары Милана буьгуьнлерде Саратов каласынынъ В.И.Разумовский атындагы патшалык медициналык академиясынынъ педиатрия факультетининъ 2-нши курсынынъ студенти болады.
Буьгуьнлерде Омирбек Сеперали увылы оьзининъ сыйлы мерекесин хош алады. Оны тувган куьни мен кутлап, берк ден савлык, яшав онъайлыгын, келеекте де ис аьрекетинде бийик етимислер йораймыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Омирбек Курганов.