Саклансын тилинъ, Ногайым!

Буьгуьнлерде тувган тилимизге маьне бериледи деп суьйинип айтамыз. Балалардынъ катнасувы ман туьрли конкурслар оьткериледи. Бу бек уьйкен эм маьнели куллык. Айтпага, тувган тилимизди саклав эм таралтув ниет пен район китапханаларында, мектеблеринде куллык этилинеди.

Янъыларда «Ногай такпаклар» деп аталган видеоконкурсында мен тоьреши болдым. Бу конкурсты бизим зейинли, бажарымлы ердесимиз Даниял Исакаев уйгынлады. Савлай элимиздинъ туьрли ерлеринде яшайтаган ногайлар оьз оьнерлерин коьрсеттилер, коьп-леген такпаклар айттылар, боьтен де, саьбийлеримиздинъ, ясуьйкенлеримиздинъ видеороликлери баьримизди де сукландырдылар. Мен ойлайман, балаларына ногайша такпаклар уьйретип, ногай кийимлерин кийдирип, сондай ийги конкурста катнастырган ата-аналарга, тетейлерге эм энейлерге уьйкен савбол айтпага керек.
Тоьрешилер арасында окытувшылар, шаирлер, ногай тилин суьювшилер бар эди. Биз туьрли регионлардан эдик, танысларымыз уьшин, кашан да бизде биреви акай, биреви шешей, бизге оьз авылымыздынъ катнасувшылары уьшин тавыс бермеге ярамайтаган эди. Мага Терекли-Мектеб авылдан Билал Караев эм Радия Джумакаева бек яраган эди, ама тавысымды берип болмадым. Сайламага бек кыйын эди, кайдай ыспайы этип айттылар ногай такпакларын баьриси де, ама тавыслав сырагысы ман енъуьвшилер белгиленди. Айтпага, енъуьвшилерден баскалай, тоьрешилердинъ айырым баргылары да бар эди. Соьйтип, конкурсты баслаганы уьшин Канглы авылыннан Назифа Ибрагимова савгаланды. Куьнбатар авылыннан Акбулат Межитов энъ де аьлемет такпаклар айтканы уьшин айырым баргы алды. Ийги аьел номери уьшин баргыга Билал Караев тийисли болды, ол тетеси мен бирге такпаклар аьзирлеген эди. Балалар-оьспир куьбиннен айырым баргыды Канглы авылыннан Заира Язлиева алды. Айырым баргыдынъ оьлшеми 1000 маьнет акша эди.
Конкурста ясуьйкенлер де катнастылар. Бу куьптен экинши орынды Куьнбатар авыл яшавшысы Сагынбек Мансуров алды. Биринши орынды бизим сыйлы ясуьйкенимиз, шебер тилли абамыз Авасхан Кульниязова (Калининаул авылыннан) байырлады.
Балалар-оьспир куьбиннен уьшинши орынга Орта-Тоьбе авылыннан Сабина Кишинеева эм Куьнбатар авылыннан Ирсу-Амаль Джалалова тийисли болдылар. Экинши орынды Терекли-Мектеб авылыннан Радия Джумакаева эм Карашай-Шеркеш Республикасыннан Арслановлардынъ аьеллери алдылар. Сыйлы биринши орынды Карасу авыл орта мектебининъ окувшысы Азиза Копиева алды. Бу оьнерли кызымызга тоьрешилер 26 тавысларын бердилер. Биринши орынга – 5000 маьнет, экинши орынга – 3000 маьнет, уьшинши орынга – 1000 маьнет акшалай баргылар тапшырылды. Спонсорлык коьмегин конкурс- ты уйгынлавшы Даниял Исакаев, тоьрешилер сырасыннан йолдасларымыз, халкымыздынъ ваькиллери эттилер. Оларга ногай инсанларга суьйиниш савкатлаганы уьшин савбол айтаман.
Мен тоьрешилер атыннан конкурсты уйгынлаган эм озгарган Даниял Исакаевке, спонсорларга уьйкен разылык билдиремен. Аьли де ногай тилимизди саклавга эм таралтувга каратылган шаралар коьп болсын.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: биринши орынга тийисли болган Азиза Копиева.