Саният бириктиреди

Янъыларда «Ночь искусств» акциясы ишинде бизим ерли музейде «Бир кеше» деген аьлемет шара болып озды. Шарадынъ бас темасы «Саният бириктиреди» деп уйгынланды. Кешликке Ногай районымызда бир неше йыллар аьрекетин бардыратаган Сраждин Батыров атындагы саниятлар мектебининъ окытувшылары шакыртылган эдилер. Олар оьзлерининъ эскеруьвлери мен йылы хабарласув аьлинде боьлистилер, окувшыларынынъ етимислери мен боьлисип, алдын окытканларынынъ армагандагы бактылары кайтип оьрленгени акында да хабарладылар. Йыйылган конаклар саниятлар мектебининъ талаплы эм сулыплы суьвретшилери Мархаба Шалиева эм Мукминат Отевалиевадынъ кызыклы хабарларын тынъладылар.

Олар оьзлерининъ яратувшылыклары акында келбаклап айтып кеттилер. Аьр бирисининъ йолы бир баска эм кызыклы, суьвретлери де оьз бояклары ман баскаланадылар, экеви де шоьлде тувып-оьскен болсалар да, караслары, ясав почерклери оларды айырады. Тек эки окытувшыдынъ да ис орыны да, балаларга суьйими де бир. Балалар бизге дем береди деген ойларын бир тавыс пан билдиредилер.

Суьвретши хатынлардынъ хабарлавларына коьре, алдынларда, дурысын айтсак, бир он йыллар артта болар, саниятлар мектебине келетаган балалар саны суьйингендей тувыл эди, буьгуьнлерде, Аллага шуькир, мунда окувын бардыратаган балалар саны тийислиден артады, олтырмага ер болмай калатаган заманлар да боладылар.
Оьзимиз де коьремиз, олар аьр окув йылдынъ ызгы куьнлеринде беретаган концертинде, балаларына карамага келетаган ата-аналар да бек коьп болады. Саниятлар мектебининъ тербияланувшыларынынъ етимислери де оьктемситеди, олар республика эм сонынъ тысында озатаган шараларда катнасып, биринши-уьшинши дережели дипломларга тийисли болып кайтадылар…

Бу куьнги йолыгыс саният мектебине багысланганнан сонъ, музей етекшиси К.Бальгишиев те оьзи сол саниятлар мектебининъ тербияланувшысы болганы акында хабарлап кетти, онынъ соьзин район Хатын- кызлар советининъ председатели А.Манкаева бардырды. Олар бала заманларында сол мектебте окып, оьзлерининъ бар оьнерлерин оьрлендируьв уьстинде ислеген экенлер. Тек аьр бирисининъ бактылары баска болган…

Оьз ойлары ман талаплы суьвретшилеримиздинъ бириси О.Суюндиков та боьлисип кетти. Ол да биринши кере саниятлар мектебине келгенин, сонда оьзин окыткан окытувшыларын эсине алды. Бу куьн музейде бек уьйкен маьне берилип, ызгы заманларда казах халклары ман болатаган эрислесуьвлер акында соьйлесилди. Олай дегенимиз, Интернет сайтларына киретаганларга белгили болганлай, казах миллетли халктынъ бир ваькиллери, бизим тарихимизге шапкынлык этип, Суьйимбике мырза кызын асылы ман оьзлериндики деп айтатаганлары ман таныс боладылар. Сондай маьселелер аз тувыл. Олар тек Суьйимбикеди тувыл, бизим адабиатымызды да, маданиятымызды да байырламага суьедилер. Тек суьйгеннен пайда йок, эгер шайытламалар, ыспатлар йок болса…

Буьгуьнлерде бизим интеллигенциядынъ да, оларга карсы шыгып, оьз байырлыгын ыспатламага, конференция озгармага, аьлимлерди оьз куллыкларын коьрмеге шакырмага ниетлери бар. Бизим язувшыларымыздынъ бириси айтканлай, «Кайнатсанъ да кайгадер, карыспайды шай ман май», сога коьре казах миллет бир баска, ногай миллет – ол ногай…

Г.Сагиндикова.