Санлар суьйинтеди

Коронавируслы маразынынъ пандемиясы басланганнан алып Ногай районымыздынъ орталык больницасында ети юзден артык аьдемлер эмленуьв алганлар. Олардынъ савлыгын саклар уьшин Ногай орталык больницасынынъ медициналык куллыкшылары коьп куьш салдылар.

Бу юмадынъ баслапкы куьнлерине, Ногай орталык больницасынынъ билдируьвлерине коьре, коронавируслы мараз бан зарарланган аьдем йок, авырып ийги болганлар эки аьдем.