Саьбийлердинъ коьнъиллерине етип

Халклар ара балаларды коршалав куьнинде Ногай патшалык драмалык театрынынъ артистлери согыс спецоперациясынынъ катнасувшыларынынъ аьвлетлерине «Буратино» эртегисин коьрсеттилер.
Ногай драмалык театрынынъ меканында байрам куьн СВО катнасувшыларынынъ балалары, олардынъ ата-аналары, тетелери, энелери йыйылдылар. Мунда районымыздынъ кишкей яшавшыларын балалык байрамы ман кутламага Ногай район аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов, Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов, ДР Авыл хозяйство эм азык-туьлик министерствосынынъ ваькили Рамазан Малачилов, «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ председатели Рустам Байманбетов, Хатын-кызлар район советининъ председатели Асият Манкаева, Ногай район администрация ислери мен етекшилевши Насипхан Джумаева эм баскалар келдилер.
Шарады Ногай патшалык драмалык театрынынъ етекшиси, ДР Халк артисти Байсолтан Джумакаев ашты. Залда йыйылган балаларды эм олардынъ ата-аналарын Джамалутдин Эсиргепов кутлады.
– Яздынъ биринши куьни – ол бизге, уьйкенлердинъ баьрине де саьбийлер алдында олардынъ бактылары уьшин яваплы экенимизди эске салув болады. Балалар келеекте бизим районнынъ тийисли аьдемлери болар уьшин, билимли эм дени сав болып оьсер уьшин, биз оларга уьйкен эс этпеге эм оьзимиздинъ суьйимимизди савкатламага борышлымыз. Балалар – бизим районымыздынъ, республикамыздынъ, Элимиздинъ келеектегиси, – деди район аькимбасы. Тагы да ол кишкей яшавшыларымызга баьри мыратлары толганын, олардынъ ювык, суьйикли аьдемлери дайым янында болганын йорады.
Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовтынъ, ДР Авыл хозяйство эм азык-туьлик министри Мухтарбий Аджековтынъ атыннан Рамазан Магомедович байрам иелерин кутлады: «Ногайлар аз санлы халк, олар бек куллыксуьер эм Эли уьшин турмага дайым аьзир. Бизим Дагестан Республикасында патшалык театрлары болмаган районлар коьп. Сиз болса оьз маданиятынъызды саклап болгансыз.
Бактысынынъ буйырувына коьре балалар туьрли майданларда болып каладылар: мектебте, мектебтинъ тысында, балалар уьйинде, интернатта. Биз оларга яшавда дурыс йол коьрсетпеге эм ийги тербия бермеге борышлымыз». Солай ок конак согыс спецоперация болып турган ерден балалардынъ ювык аьдемлери тез арада Енъуьв мен кайтканын йорады.
Балалыктынъ байрамы ман шатлык иелерин бек йылы кепте Асият Манкаева кутлады. Тагы да балалардынъ ата-анасы атыннан СВО катнасувшысынынъ увылы Сулейман Акимовтынъ энеси Ынжибике Аджиева шыгып соьйледи.
Балалар уьйкен кызыксынув ман «Буратино» эртегисин карадылар. Кишкей яшавшыларды Ногай театрынынъ артистлерининъ оьнери сукландырганы эм кызыксындырганы олардынъ соравларга белсенли явап беруьвиннен, коьтеринъки коьнъилиннен белгили эди. Шара сонъында байрам иелерине Ногай район администрациясы савкатлар тапшырды.
Н.Кожаева.
Суьвретте: савкатлар тапшырылув мезгили.