Саьбийлер оьнерлерин коьрсеттилер

Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында Халк яратувшылыгы эм маданият оьрленуьв орталыгында «Бизим уьйимиз – Россия» деп аталып, регионлар ара балалар фестивали озды. Шарадынъ уйгынлавшысы – Россия ногайларынынъ Федераллык миллет маданият автономиясы. Фестиваль миллетлер ислери бойынша Федераллык агентствосынынъ коьтергишлеви мен озгарылды.

Фестивальде Карашай-Шеркеш, Шешен, Дагестан республикаларыннан, Астрахань областиннен, Ставрополь крайыннан балалар фольклор-хореографиялык коллективлер катнастылар. Шара басланаяктан алдын Ногай патшалык саз алатлар оркестринде, фольклор-этнографиялык «Айланай» ансамблинде келген конакларга мастер-класслар оьтти.
Шешен Республикасыннан миллет ногай орталыгынынъ балалар хореографиялык ансамбли «Ушкын» келди. Онынъ етекшиси Улангерек Аджибатырова оьз коллективи акында хабарлады.
Фестивальди Россия ногайларынынъ федераллык миллет автономиясынынъ председатели Валерий Казаков ашты.
– Биз коьп заманнан бери Россиядынъ туьрли муьйислеринде яшайтаган ногайларды бирлестирген балалар фольклор-хореографиялык фестиваль оьткермеге ниетленгенмиз. Мен бек суьйинемен онынъ буьгуьн озгарылып турганына. Фестиваль – балаларга уьйкен байрам, олардынъ арасында яратувшылык коьпир. Саьбийлеримиз арасында ногай тилин, маданиятын оьрлендируьвге бу шара уьйкен демевлик этеек, – деди ФНКА етекшиси.
Солай ок ол Ногай район аькимбасы Джамалутдин Эсиргеповка сондай шарады уйгынлаган уьшин, авылшыларга конакларды хош алганы уьшин разылык билдирди.
«Ногайский район» МР аькимбасы Джамалутдин Эсиргепов кутлав соьзинде фестиваль катнасувшыларга уьстинликлер йорады. Онынъ айтувы ман бу шара балаларды тек таныстырып калмай, ногай халкынынъ маданиятын, аьдетлерин янъыртувга эм оьрлендируьвге каратылган оьзгерис болады.
– Биз коьремиз, кайтип балалар бир-бириси мен соьйлейдилер, биювлер мен, маданият пан кызыксынадылар. Мен баьрисине де коьтеринъки коьнъил, мутылмас йолыгыслар эм энъ де баслап, ыспайы яркын фестивальди йорайман, – деди район аькимбасы.
Фестиваль катнасувшыларына кутлав соьзлерин Дагестан Республикасынынъ регионаллык миллет маданият автономиясынынъ председатели Зейдулла Аджибайрамов, Терекли-Мектеб авыл аькимбасынынъ куллыгын юритуьвшиси Вазирхан Аблезов, шаир Асан Найманов эм баскалар айттылар.
Шарада С.Батыров атындагы саниятлар мектебининъ коллективи «Юлдызлар», балалар хореографиялык ансамбли «Ушкын» Шешен Республикасыннан, ансамбль «Айданак» Ставрополь крайыннан, Астрахань областиннен балалар коллективи, Карашай-Шеркеш Республикасыннан хор ансамбли эм баска яратувшылык коллективлер катнастылар. Балалар бурынгы дестанлардан уьзиклер, белгили ногай шаирлер – Анварбек Култаевтинъ, Мурат Авезовтынъ ятлавларын окыдылар, ногай халк, аьлиги композиторларынынъ, сонынъ ишинде – Арсланбек Султанбековтынъ йырларын йырладылар. Солай ок каравшылар карс кагувлар ман Карашай-Шеркеш Республикасыннан келген домбырашыларды хош алдылар. Сол куьн баьри саз алатларынынъ анъы шалынды. Соьйтип, талаплы балалар оьз оьнерлерин коьрсеттилер.
Фестиваль сырагылары бо- йынша балалар коллективлерине дипломлар эм савгалар тапшырылды.
Дагестан Республикасынынъ регионаллык миллет маданият автономиясынынъ председатели Зейдулла Аджибайрамовтынъ айтувы ман, келеяткан йылдынъ ишинде Кизляр, Тарумов, Бабаюрт, Ногай районларынынъ эм Главсулак поселогынынъ балаларына сондай фестиваль озгарылаяк.
Фестиваль бек кызыклы эм коьтеринъки коьнъилде оьтти.
Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.