СВО катнасувшысы Алимбек Доржиев: Бизге нацистлердинъ дайымга йок болганы керек

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясында янъыларда Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылынынъ яшавшысы, согыс спецоперациясынынъ катнасувшысы, аьлиги заманда ярасыннан тура уьйине кайтарылган Алимбек Доржиев пен йолыгыс болып оьтти.
Йолыгысты аша келип, бас редактор Эльмира Кожаева редакциядынъ коллективин оны ман таныстырды. Сонъ соьзди Алимбек Доржиевтинъ оьзине берди.
СВО катнасувшысынынъ айтувына коьре, ол аьскер сырасында куллык эткен аьсеринде бронетанк аьскерлерининъ ремонт ротасында гражданлык борышын толтырган. Былтыр сентябрь айында согыс спецоперациясы юритилген ерге оьз ыхтыяры ман кеткен. Быйыл канътар айында аягына явдынъ тобынынъ кесеги тийип яраланган, госпитальде эмленген сонъ, савлыгы ийгиленгенше, уьйине кайтарылган.
Алимбекти СВО-га былтыр 25-нши кырк кийик айында шакырганлар, 1-нши казан айдынъ куьнинде болса, ол оьз йолдаслары ман сол куьнлерде Россия эсабына кайтарылган Запорожье областине еткериледи. Басында биринши ай кыйын болганы акында аьскерши ясырмай айтты. Яслар согыс ерине келгени уьшин тувыл, тек уьйлеринде аьр кимнинъ де кутылмаган оьз куллыклары калганы уьшин кыйналганлар. Болса да бир айдан сонъ мундагы яшавга уьйренгенлер.
«Аьдем деген баьри затка да коьнеди экен. Согысып та уьйрендик, тувра ерде яшап та. Фронтта анавды, яде мунавды сайлагандай амал болмайды, согыста бир затлардан керекли алат этип яшамага туьседи. Онда, согыста, аьр кимнинъ ишиндеги баьри сырына дейим де танып аласынъ, ким не иске онълы, не этип бажарады эм не ой ман яшайтаганын. Баьри аьскершилер де бир-бириси мен досластылар, баскалай давда болып болмайды. Бизде, алдыдагы линияда, баьри затта бар эди: согыс алатлары да, азык-туьлик те. Мен онда ашлыктан яде оьзге баска сылтавлардан тура кыйналганларды коьрмедим. Дурыс, басында бизде коптерлар, тепловизорлар йок эдилер, ама сонъында келип басладылар», – деп боьлисти эскеруьвлери мен согыс катнасувшысы.
Алимбек Доржиевтен кайтип яраланганы акында сорадылар. Оларда 6 согыс позициялары бар эди, ол оьзи тенъиз пехота аьскерининъ сырасына киретаган рота командирининъ орынбасары болганга, заман-заманы ман соларды тергеп турган. Бир кере ол соьйтип позицияларды тергеп юргенде, явдынъ тобы ушып келип ювыкта ярылады. Топтынъ бир кесеги онынъ аягын яралайды.
Эмленген сонъ тагы да кайтып давга бармага керекпе деген соравга, Алимбек, эгер ярасы сав болса, ол эндиги де СВО юрип турган ерге кетеегин билдирди. «Онда бизим кеделер мени куьтип турадылар», – деди ол беркитип. Соьйтип СВО катнасувшыларынынъ коьбиси яваплайды.
Ога СВО-га дейим болып оьткен согыс ислери бир-бирисиннен эм биз уьйдеги телевизорда коьретаган дав ман олар, сонынъ тувра катнасувшылары, коьретаган согыс аьрекети баскаланама деген сорав берилди. «Дурысында, баьри зат та сол алдынгыдай. Согыслар бир-бирисиннен соларды юритуьв технологиялары ман баскаланадылар. Мысалы, аьлиги заманда кисенънен телефонды шыгарып, соны ислеттинъ, эм сол саьат ок сага карап душпаннынъ куьллеси яде тобы келеди. Сондай болып дронлар, коптерлар да. Аьли Украинадынъ Савытлы куьшлери бизге карсы коьтерилип туры. Тек, меним ойыма коьре, сол заттан оларга бир пайда да шыкпаяк. Бизим яслар эндиги согысып уьйренгенлер. Давга келгенлер туьрленедилер, олар баьри затка да аьзир, баска аьдемлер боладылар», – деп яваплады СВО катнасувшысы.
«СВО катнасувшыларына буьгуьн энъ де маьнели дегени коьтеринъки дав коьнъили ме?» – деген сорав да бериледи конакка.
«Дурыс, бириншилей, согыста коьнъил дайым да йогары болмага тийисли, эм сол зат бизим аьскершилеримизде бар. Тек биз уьшин, дав аьрекети элимиздинъ ишине кирмегени бек керек. Менимше, биз уьшин сол зат бек маьнели. Амал болса ок, биз, фронт сызыгын бизим япсарлардан армаган тайдыра берип, алдыга бараякпыз. Биз уьшин айлак та бек олар (нацистлер) йок болганы керек. Дайымга йок болганы», – деп боьлиседи оьз ойы ман Алимбек Доржиев.
СВО катнасувшысы соны ман бирге оьзининъ аьели, балалары (онынъ уьш аьвлетлери бар), уьйиндегилери онынъ СВО-да болганын аьруьв анълайтаганы акында айтты.
Алимбек фронт дослыгы акында эм сол дослык тек кесек заманга тувыл, а эндигиси дайымга экенин айтып белгиледи. «Аьли менде бек коьп досларым бар: Астраханьде, Ярославльде, Ростовта, Калининградта. Баьри ерлерде де СВО-да таныскан тенълерим мени оьзлерине шакырадылар», – дейди ол, оьктемсимей де болмай.
Йолыгыстынъ ызында ол буьгуьнлерде аьскер сырасына куллык этпеге призыв бойынша кетип бараяткан кеделерге де: «Яслар армияда олардынъ ата-аналары оьктемсигендей болып тийисли кепте куллык этсинлер», – деген насихат соьзлерин айтты.
Редакциядынъ етекшиси Эльмира Кожаева коллектив атыннан Алимбек Доржиевке буьгуьнги йолыгыска келгени уьшин разылыгын билдирди эм ога эстеликли савга тапшырды.
М.Ханов.
Суьвретте: СВО катнасувшысы А.Доржиев пен йолыгыста.