СВО катнасувшысы Даниял Ильясов: «Бизим аьскерлердинъ ян-коьнъил куваты явдыкыннан коьпке коьтеринъки»

Ногай район администрациясынынъ кезекли аппарат кенъесинде район аькимбасы бас соьзди россия аьскерлери ДНР эм ЛНР ерлеринде юритип турган специальли согыс операциясына оьз эрки мен кетип, янъыларда соннан кайтып келген район администрациясынынъ куллыкшысы, Афганистан согысынынъ ветераны Даниял Ильясовка берди.

– Даниял Астемир увылы, оьзининъ эсли ясына да карамастан, оьз суьйимлиги мен согыс спецоперациясында 3 айлык контракт бойынша катнасып келген. Оьзининъ соьйтип этуьви мен ол бизим баьримизге де кыйынлы заманда Тувган Элимизди коршалавга кайсы аьдем де коьтерилмеге керегин яркыратып коьрсетти, – деди Джамалутдин Эсиргепов.
СВО катнасувшысы Даниял Ильясов, ол ногай халктынъ увылы болган сонъ, оьз Аталыгын явдан коршаламага бурынгы ногай йигитлериндей болып кеткенин билдирди. Сонда да, коьбиси ногайларды ийги яктан таныйтаганын эситип, юреги оьктемликке толганын айтты.
– Бизге карсы согысатаган украин аьскерлерининъ баьри заты да НАТО-дыкы. Согыс савытлары, кийген кийимлери, ас-сувына дейим. Ама, сога карамастан, бизим аьскерлердинъ дав усталыгы, сулыбы, энъ де маьнелиси – ян-коьнъил куваты украин аьскерлериндикиннен коьпке коьтеринъки. Олар (украинлер) бу яктан осал, бир зат болса ок та, баьри затларын таслап кашадылар. Россия аьскерлерин аьлиги заманда савыт-садак, кийим, ас-сув ман канагатлав йогары оьлшемлерге салынган. Элимиздинъ баьри якларыннан да куьн сайын СВО катнасувшыларына азык-туьлик коьликлери келип турады. Ол зат россиянлылардынъ оьз армиясын сыйлайтаганына аян шайыт. Сондай коьтеринъки дав коьнъилимиз, халкымыздынъ коьтергишлеви мен биз душпанды, бир соьзсиз, енъеекпиз! – деди Д.Ильясов эскеруьвлери мен боьлисип.
Район етекшиси ердесимиз Даниял Ильясовтынъ коьрсеткен йигерли уьлгисине, йигитлигине йогары белгисин берип, ога район администрациясы атыннан уьйкен разылыгын билдирди. Ол Д.Ильясов оьз Аталыгы алдында борышын 80-нши йылларда берген болса да, эндиги де СВО-да катнасып, ясларга ийги коьрим болганын белгиледи. Д.Эсиргепов район билимлендируьв боьлигининъ басшысы Алтын Агаспаровага Даниял ман мектеблерде йолыгыслар уйгынламага тапшырды.
Соны ман бирге ол СВО катнасувшыларына халктан келген азык-туьлик ярдамы айлак та сезимли экенин айтты. «Оларга, аьскершилерге, бизим сондай коьмегимиз бек керекли. Сол себептен авыл аькимбаслары бу затты дурыс анъламага тийисли», – деди Д.Эсиргепов.
Кенъесте Ногай район Ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев 2022-нши йыл узагында оьсип келеяткан несилди патриотизм йорыгында тербиялав бойынша юриткен куллыгы акында доклад этти.
Йыйында район яшавшыларын социаллык яктан коршалав фондынынъ оьткен йыл бойынша ис сырагылары акында сонынъ бас бухгалтери Роза Курманбаева хабарлады.
Бизим хабаршы.
Суьвретте: СВО-да оьз ыхтыяры ман катнасувшы Даниял Ильясов.