Себепсиз бир аьдемнинъ оьмирин уьзуьв савлай аьдемликти оьлтируьвге тенълес

Буьгуьнлерде терроризм, экстремизм соравлары баьри ерлерде де оьткир турады. Солардынъ алдын шалув ниет пен туьрли органлар ис аьрекетин бардырадылар. Мектеблерде оьсип келетаган арка ман заьлимдей куллыклар этедилер, билимли аьдемлеримиз оьз дерислерин берип, хабарласувлар озгарадылар.

Янъыларда сол темага багысланган бир ийги кешлик Ногай районымыздынъ орталыгында орынласкан уьлке танув музейинде озгарылды. Кешликке Кадрия атындагы орта мектебининъ 9-ншы класс окувшылары келген эди. Олардынъ алдында «Ногайский район» МР администрациясындагы «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси Арслан Акбердиев, Ногай район имамы Мухаммад Атангулов, Ногай районы бойынша Дагестан Республикасынынъ муфтиятынынъ ярыкландырув боьлигининъ куллыкшысы Ахмад-хаджи Муллаев эм сол ок боьликтинъ пресса куллыкшылары шыгып соьйледилер.

Музей етекшиси Каирбек Бальгишиев, оьзининъ хош келди соьзин айтып, балаларга терроризм, экстремизм аьлиги заманда баьримиздинъ де алдында оьткир туратаган маьселе экени акында анълатув да этти. Оннан сонъ оьз соьзин Ногай район имамы М.Атангуловка берди.

– Ногай халкы, Оьзбек-ханнынъ айтувына коьре, Ислам динин XII оьмирден алып тутып келеди. Ислам дини терроризм, экстремизм мен бир ортак анъламды да юритпейди. Ислам оьзи тазалыкты, аьдилликти талаплап туратаган дин болады. Буьгуьн бизим ердеслеримиз араларында да оьзлерининъ тувган ерлерин, юртларын таслап, ата-аналарын кайгыртып дурыс идеология юритпейтаганлар санына косылып кеткенлер де бар. Олар не затларга етискенлер экен. Тек оькиништен баска затлары йок, ят якларда оьзлерининъ янлары курманлык болып, бактыдынъ каты агынына оьзлерининъ балаларын, ол аз болса, хатынларын да калдырганлар. Дин акында оьз билимлеринъизди байытпага суьетаган болсанъыз, дурыс дин йолы ман баратаган аьдемлер мен маслагатласынъыз, – деди ол.

Оннан сонъ соьз «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшисине берилди.

– Бизим районымыздан 40-ка ювык ясларымыз Сирия Республикасына дурыс идеологиясы болмаганлар сыраларына туьсип кеткенлер. Бизим аз санлы халкымызга сол шаклы ясларды йойытув – уьйкен етиспевлик. Аьли олардынъ ата-аналары оьзлерининъ етим калган уныкларын кайтармага коьп куьш саладылар. Бир ерлерде кыйынлары эш те кетеди, уныкларын кайтарып болмайдылар, – деп оьз соьзин ясларга еткермеге ол шалысты.

Оьзининъ анълатув соьзин Ногай районы бойынша Дагестан Республикасынынъ муфтиятынынъ ярыкландырув боьлигининъ куллыкшысы Ахмад-хаджи Муллаев те этти. Ол бир неше йыллар артта бизим районымызда аьрекетин бардырган Абу-Ханифа атындагы медресединъ акында хабарлады.

– Эгер медресе сол йылларда болып, яслар билим алмаган болса, буьгуьнлерде Сирия ерине кететаган ердеслеримиздинъ саны боьтен де уьйкен болаяк эди.
Эсимде, сол йылларда биз авылларга барып, дин акында коьп анълатув ислер юритетаган эдик, сол заманларда Кумлы авылында да болганмыз, дурыс дин йолында болмаган ясларды да коьргенмиз, туьз йолга салмага да шалысканмыз. Буьгуьн-лерде сол яслар Сирияга кеткенлер, солардынъ ата-аналары Эльмира Кожаевадынъ «Алданганлар» деген киносында оьз интервьюлерин бередилер. Сиз, яслар, бизим келеектегимиз, сизинъ колларынъызда бизим элдинъ келеектегиси де, – деди А.Муллаев.

Сондай бек пайдалы кешлик музейде озгарылды. Аьр бир соьйлеген аьдем де балаларга ден савлыкты, саклыкты йорап, яркын келеектегиди сагынып кеттилер.
Дагестан Республикасынынъ муфтиятынынъ ярыкландырув боьлигининъ пресс-службасынынъ куллыкшысы Абдул-Азиз Муллаев те бек пайдалы ойы ман боьлисти:

– Сиз яслар, эгер дин акында билим алаяк болсанъыз, Интернет сайтларга аьвликпенъиз, медреселердинъ эсиклери аьр биринъизге ашык, билимли аьдемлер аьр бир соравынъызга явап бермеге разы…

Бизим уллы баьтирлеримиздинъ бириси Эдиге-мырза айтканлай: «Элде, тилде, динде бирлик болса, бизим элге бир яв да шаппас».

Г.Сагиндикова.
Суьвретте: кешлик катнасувлары пайдалы хабарласувдан сонъ.