Сеним тувдырады

Терекли-Мектебтинъ орамлары ман юргенде, куьнбатар шетине шыкканда, янъы салынган асфальт коьресинъ. Сондай куллыклар, айтпага, «Ногай Эл» балалар бавынынъ йолында, район администрациясына бурылган йолда эм Терекли-Мектебтен Ставрополь крайынынъ япсарына дейим баратаган йолда этилгенлер. Сондай тамамларды коьргенде, оьзек те, коьз куванады.

Энди «Сол куллыкларды ким этеди экен?» – деп сорасанъыз, бизим АО «Ногайское ДЭП №29» деп суьйинип айтамыз.
Соьзимнинъ басында районымыздынъ эм авылларымыздынъ йолларынынъ аьллери, соларга карав беретаган «Ногайское ДЭП-29» алдындагы борышлар акында кыскасыннан айтпага суьемен. Йоллардынъ аьллерин оьзинъиз билесиз. «Ногайское ДЭП №29» акционерлер ямагатына республикалык эм ерли маьнеси болган 207,8 шакырым автойолларга карав бермеге тапшырылган.

«Кизляр – Терекли-Мектеб – Ставрополь крайынынъ япсары» деген йол бизим республикады Россиядынъ орталыгы ман эм Ближний Зарубежье эллери мен байланыстырады. Янъыларга дейим, Тукуй-Мектебтен полиция постына де- йим, йолдынъ кесек ерине асфальт тоьселгенше, бу йол ман автомашиналар сийрек юретаган эдилер. Энди бу йол ман юретаган автомашиналардынъ саны коьбейди. Йол 1976-2003-нши йылларда салынган эм бу куьнлерде бек тозган, тез арада ярастырувды талаплайтаган бузылган ерлери бар. Сол затка, йогарыда айтылганлай, бу йол ман ызгы заманда автомашиналардынъ йыйы юретаганы да себеп этеди. Йыл сайын этилетаган ярастырув куллыклар – шунъкырларды ябув – тийисли пайдасын бермейди.

Районымызда йолларды ярастырув бойынша этилип турган куллыкларды коьрип, АО «Ногайское ДЭП №29» генеральный директоры Джанболат Караев пен йолыктык эм аьлди анълатпага тиледик. Д.Караев бу орында 2019-ншы йылдынъ май айыннан алып куллык этеди. Онынъ айтувына коьре, асфальт болдыратаган завод ислеп баслаган.
– Заводты ислетуьв уьшин янъы двигатель алып салдык, – дейди Д.Караев. – Солай ок ярастырув куллыкларды бажарув уьшин эки автогрейдерди, катокты, ковшты, ДТ-тракторды ярастырып, аягына тургыздык.

Бу куьнлерде бизим районда 2013-2018-нши йыллардан ерли маьнеси болган йолларда 4 объект ярастырувга киргистилген: Карагас-Уьйсалган, Бораншы-Куьнбатар, Терекли-Мектеб-Кумлы деген гравий йоллар.

Бу куьнлерде «Ногайское ДЭП №29» оьзи «Кизляр-Терекли-Мектеб-Ставрополь крайынынъ япсары» деген йолга асфальт тоьсеп турады.
– «Кизляр-Терекли-Мектеб-Ставрополь крайынынъ япсары» деген йолды федеральный маьнеси болган автойолга коьширгенди Дагестан Республикасынынъ Коьлик эм йол хозяйствосы министерствосы алдында соьз коьтергенди тилеймиз «Ногайский район» МО администрациясына, – дейди Д.Караев. – Соны ман бирге «Ногайский район» МО администрациясы ГКУ «Дагавтодор» алдында 2020-2023-нши йылларга республикалык планга Терекли-Мектебтен Сылув-Тоьбе авылга дейим гравий йол, республикалык йолдан Ленин авылга, республикалык йолдан Батыр-Мурза авылга, республикалык йолдан Имунный авылга дейим асфальт йол салувды киргисткенди талаплаганды тилеймиз.
– Кайсы куллыкты этуьв уьшин де кадрлар керек. Бу яктан сизде аьллер калай? – деп сорайман Д.Караевтен.
– Бизде ислейтаганлар оьз куллыкларын ийги биледилер. Соны ман бирге аьлиги техникады ийги билетаган аьдемлер бизге керек, – дейди ол.

Районымызда йол ярастырув куллыклары юрип турганы суьйиндирмей болмайды. Бу яктан «Ногайское ДЭП №29» генеральный директоры Джанболат Караев оьз борышларын толтырувга кайратлы кепте кирискени аян коьринеди. Етекшидинъ айтувына коьре, алдыда аьли де этилеек куллыклар коьп. Яс етекшиге эм онынъ коллективине мырадларын яшавга шыгарувда уьстинликлер йорайык.

МАГОМЕТ КОЖАЕВ.
Суьвретте: йол ярастырув куллыклары юрип турады.