Сенмевлик тез йойытылды

Янъыларда Ногай районынынъ мектеблерининъ окытувшылары сырасыннан 45 аьдем оьз эрки мен вакцинацияды оьттилер. Оларга вакцинация А.Джанибеков атындагы мектебинде уйгынланып этилинди. Сонынъ акында Ногай район билимлендируьв боьлигининъ етекшиси Алтын Агаспарова «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ корреспондентине билдирди.


Алтын Даутовнадынъ соьзлери мен, баьри билимлендируьв учреждениелерде волонтерлар эм медицина куллыкшылары педагогикалык куллыкшылары араларында коьлем вакцинация акында анълатув куллыклар юритилгенлер. Оннан сонъ вакцинацияга сенмевлик окытувшылар арасында тез йойытылды.
– Янъы препарат баслап коркыныш тувдырды. Ама коронавирус юкпалы маразын енъуьвге аваслык куьшли эди. Вакцинацияды этеектен алдын медицина куллыкшылары йыйылган окытувшылардынъ баьрин де тергедилер, – деди А.Агаспарова.
Врач-терапевт Алтынай Курманбаева вакцинация этеектен алдын йыйылганларга вакцина айырым кутыкларда, бузлататаган камерада сакланатаганын билдирди. Прививка этеектен бес такыйка алдын оны буздан иритедилер.
Буьгуьн вакцинация эттиргенлер сырасында мектеблер етекшилери, олардынъ орынбасарлары эм окытувшылар бар эди.
Кадрия атындагы мектебиннен 18 окытувшылар прививка эттирдилер. Бу мектебтинъ профкомынынъ председатели Вера Абдулсаметова булай деди:
– Окытувшылар – яваплы аьдемлер, баьри ерде энъ де бириншилер болмага бизим уьйренген исимиз. Сога коьре бизим мектебтинъ етекшиси Альфия Акимовадынъ шакырувына биз макул болдык.
– Вакцинацияды оьткенлердинъ соьзлери мен, олар оьзлерин ийги этип сезедилер, – деп билдирди Алтын Агаспарова.
– Эпидемия революцияга усайды: эпидемиядынъ басы бар, ызы йок, – деп айтадылар. Онынъ ызы бар. Эм вакцина деген соьз бен аталады. Онынъ уьстинде куллык юреди. Тек вакцинация ийги якка аьлди туьрлендирмеге болады эм эпидемиядынъ эм тыювлардынъ ызын келтирмеге болады. Буьгуьн педагоглар сол куьнди ювыклатпага шалысатаганларын коьрсеттилер, –деп косты Ногай район билимлендируьв боьлигининъ етекшиси.
Яшавшылардынъ коьлем вакцинациясы – коронавируслы юкпалы маразынынъ пандемиясын енъуьвге сеним, сога коьре, сол Ногай районында токтамай барады. Бу куьнге мунда прививка 200 аьдемге этилинген.