Сергей Меликов Кубыла Дагестанда

Дагестан Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши Сергей Меликов тувра эфир оьткереектен алдын республика районларында эм калаларында болаягы акында билдирген. Соьйтип, ол ис йорыгы ман 3 куьн узагына Кубыла Дагестанга барган.

Бас деп Сергей Меликов Дербент районына келген эм мунда Кала деген авылда «Баслапкы медико-санитар ярдамын беруьв тармагын оьрлентуьв» деген республикалык проекти эм «Дагестан Республикасында савлык саклав тармакты оьрлентуьв» деген ДР патшалык программасы бойынша 4 миллион маьнет акшага курылган модульли фельдшер-акушер пункты ман таныскан.
Сол ок куьн Дагестан етекшиси Дербент районында «Н.Алиев атындагы» Акционер Ямагатында да конакта болды. Предприятиеге киреектен алдын ол соны курувшы Социалист Истинъ Баьтири Нариман Алиевтинъ эстелигине шешекей байламын салды. Сав республикага белгили хозяйство буьгуьнлерде юзим болдырув бойынша алдышы авыл хозяйстволардынъ бириси деп саналады.
Мамедкала поселогында Меликов «Юлдуз» деген янъы балалар бавын барып коьрди.
Дербент районында регион етекшисине ярастырувды талаплайтаган Мичуринский орта мектебин коьрсеттилер. Мектебтинъ класслары, асханага деп ярастырылган боьлмеди коьрген сонъ, Сергей Меликов мектеб меканы заман талапларына келиспейтаганын, сонда окыйтаган балалар уьшин билимлер алмага, спорт эм оьнер ягыннан оьрленмеге онъайлы аьллер туьзбеге керек экенин билдирди.
Муннан сонъ регион етекшиси Дербент каладагы Мамедбеков орамында болды. Бу 800 метр узынлыгы болган орам Дербентти комплексли территориаллык оьрлентуьв бойынша патшалык программасы эсабында коьрклендирилген. Мунда Сергей Меликов ерли яшавшылар ман хабарласкан, олардынъ тилеклерин тынълаган.
Дербенттен сонъ регион басшысы Докузпаринский районында болган. Район орталыгы болатаган Усухчай авылында Сергей Меликов 300-ге ювык балалар окыйтаган, авмага турган аьлге еткен авыл орта мектебин карап шыккан. Окув ошагынынъ осал аьли акында сонынъ директоры Тажидин Аразов хабарлаган. Регион етекшиси бу соравды шешпеге керегин белгилеген.
Дагестанские Огни каласында Сергей Меликов индустриаллык паркы уьшин кулланылаяк ер кесегин барып караган. Аьлиги заманда бу ер участогы «Аграрлык колледжи» ДР билимлендируьв учреждениесининъ дайымлык кулланувында турады. Тек ол тасланган аьлинде: ер кокланган эм кулланылмайды.
Экинши куьн Сергей Меликов Магарамкент районында конакта болды. Мундагы Оружба авылында «Уьш сменалы окытув йорыгын тайдырув» деген федераллык программа эсабында 304 орынлы мектебтинъ курылысы битпеге якынлайды. Буьгуьнлерге объект 90 процентке аьзир этилинген, тезден кулланувга берилеек.
Дагестан етекшиси Сергей Меликовтынъ республика районларына эм калаларына барувы армаган бардырылады.
Суьвретте: Дагестан етекшиси С.Меликов Дагестанские Огни каласында.