Согыста ян бергенлердинъ эстелигине сый этип

Уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ 29-ншы куьнинде Терекли-Мектебтинъ Кадрия атындагы мектебинде «Согыста янларын курман эткенлердинъ эстелигине сый этип» деген шатлыклы линейка уйгынланып оьтти. Шарады Кадрия атындагы орта мектеб етекшисининъ тербиялав иси бойынша орынбасары Зульфия Отарова ашты.

Шарадынъ басланувы ман мектеб окувшылары Россия гимнын тынълавы ман, Уллы Аталык согысынынъ баьтирлерининъ эстелигининъ сыйына бир такыйка уьндемей турдылар. «Биз согыс акында ятлавлар ман айтамыз» деген муниципаллык ярыстынъ мектеб бойынша кезегининъ енъуьвшилери ятлавлар окыдылар. 7-нши классынынъ окувшылары тынышлы коьгимиз уьшин разылыгын билдируьвин белгилеп, ер юзинде тынышлыктынъ белгиси болган, ак кагыттан аьзирлеген коьгершинлерининъ аьр бирисининъ уьстине Уллы Аталык согыс катнасувшыларынынъ атларын язып, оны ак шарлар ман бирге косып коьк куьмпезине йибердилер. Шатлыклы шарадынъ конагы, «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси Н.Арсланов тарихти уьйренуьвдинъ маьнелигин белгиледи, сондай шаралар уйгынлап эм озгарып баратаганына мектеб етекшилевине разылыгын билдирди.
Линейкадынъ сонъында мектеб окувшылары эстеликке гуьл байламларын салдылар.