Согыс ветеранларына – салдарлы ярдам

Власть органларынынъ согыс ветеранларынынъ маьселелерине эс этуьви Уллы Аталык согысында элимиздинъ бойсынмаслыгын коршалавшыларга сый этуьви мен байланыслы аьрекетининъ бир барысы болады.
Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликовтынъ тапшырувы ман, согыс ветеранларына ярдам этуьв ниет пен бир кере берилетаган тоьлевге 7 миллион 560 мынъ маьнет акша шыгарылган, аьр бир ветеранга 360 мынъ маьнет акша берилеек. Сондай токтас республикадынъ премьер-министри Абдулмуслим Абдулмуслимов пан курал айдынъ 22-нши куьнинде кол басылган. Сондай коьтергишлев ярдамын Дагестан Республикасынынъ еринде яшайтаган Уллы Аталык согысынынъ 21 ветераны алаяк. Бу коьтергишлев ветеранларга бек маьнели эм керекли.
Йыл сайын, оькинишке, Уллы Аталык согысында енъуьв аькелген ветеранларымыз азаяды. Олар, Европадынъ яртысын оьтип, фашизм мен куьрескенлер эм енъгенлер. Оларга (согыс балалары, тыл куллыкшылары, согыс ветеранлары) этилинетаган аьр бир ярдам бек керекли деп санайман. Сол зат – уьйкен сый эм коьтергишлев. Бу категорияларына этилинетаган салдарлы коьтергишлев – политикалык эм эдаплык иси, сол истинъ баасы бек уьйкен.
Э.Кожаева