Сол да эр йигит яшавынынъ бир кесеги

Бурын атайларымыз айткан соьзлерине бу куьнлерде де уьйкен, тоьр беттен орын бермеге болады, неге десе сол соьзлердинъ акыйкатлыгын аьли де коьремиз. Дурыс тувыл ма, аьши, тувган ердинъ ери еннет сувы сербет, сол ер сени оьзи ашатар эм иширтер деген соьзлери. Ногай шоьлде тувып-оьскен аьдемди, кайсы ерде болса да, ювсаннынъ кокыган ийиси, ясуьйкеннинъ агарган шашлары ман тенълестирмеге болатаган кыл тобаннынъ агылжыр туьсли ярасыклыгы тартпайма бизди мунда. Оьзек те, соны сагынады алыс якларда шоьл инсаны.
Уллы Ногай шоьллиги, шети де, кыры да коьринмейтаган кенълиги болса да, сол да коршалавда керексинеди. Тувган ерин, уьйкен Аталыгын коршалаяклар бизим ясларымыз. Аьли элимизге япсарларды коршаламага туьсип турган заманлар, специальли согыс операциясы юретаганлы экинши йылга да кетип барады. Не шаклы аьскершилер сол якларда оьз йигерликлерин коьрсетип, савгаларга тийисли болдылар. Оькинишке, ян берген ердеслеримиз де сол санда бар. Олардынъ болса атлары оьмирлерге эстелик болып, халк арасында данъкланып калды…
Аьли соьзимиз йигерли йигитлеримиздинъ бириси, оьзининъ эли алдында киели борышын толтыратаганлардынъ бириси, соны ман бирге контракт бойынша службасын оьтпеге оьз ыхтыярын берген яс Ибрагим Юмакаев акында. Бизим эр кисилер кайсы заманларда да йигерли касиетин коьрсетип келгенлер. Олардынъ тек алдыга барувга ымтылысы акында коьп ерлерде айтылып келеди, сол затты бирев де ясырып болмайды. Тувган ерге суьйим, анасынынъ берген суьтин аклав бизим эр кисилерге, бир ойланмай, коршалавга шыкпага демевлик этеди. Элди коршалав – эр кисидинъ киели борышы.
Оьзек те, олар уьшин баьриннен де куьшли туьн уйкысын доьрт боьлген анасы кыйналады. Ана баладынъ биринши абытын, онынъ етискен уьстинлигин оьмири бойынша эсинде саклайды. Уьйлерине аман-эсен кайтканды да олар сагынышлы саклайдылар.
Кайдай кыйын болса да, ана оьзи биледи. Юрек авырувы, кыйналувы, суьйинуьви баласы уьшин, баьриси де ишинде…
Оьткен йылдынъ яз куьнлеринде Ийсиндик Амзат кызынынъ увылы Ибрагим де Аьскер сырасына оьз борышын толтырувга шакырылды. Баслап, Ибрагим Смоленск областинде оьзининъ эр борышын толтырып баслады, аьскерлик антын Брянск областининъ бир аьскер боьлигинде кабыл этип алды. Сонъ Белгород областьте, мотострелковый боьликте аьрекетин бардырмага туьсти. Кайсы ерде кызмет кылган болса да, Ибрагим оьзин баьри яктан да тербиялы аьскерши этип коьрсетип келди.
Ибрагим мага айлак аьруьв таныс, ол меним коьз алдымда оьскен бала (меним кызым ман бир класста да окыдылар, бирге балалар бавына да юрдилер), аьли биз оны ман оьктемсиймиз эм савлыкты тилеймиз. Ибрагим бала заманыннан алып коьз алдымызда куьлемсиреген юмсак шырайы ман сакланады. Ол бир де сенинъ янынънан аманшылык сорамай, янасып сени кушакламай озбас.
Уйкысыз кешелер, навасыз туьнлер, увылы специальли согыс операциясында катнасатаган анадынъ бу куьнги сезимлери…Анадынъ сондай навасызланувын анъламага болады. Увыллар Эл алдында коршалавшылар, анага болса, ол дайымларга бала болып калады. Анадынъ ойы дайым балада… Ибрагим, биз сенемиз, анасынынъ кыйынын аклар эм оьзине тапшырылган борышты толысынша толтырып, аман-эсен уьйге келип, ювыкларын суьйинтер. Аьли болса, биз Ибрагимнинъ анасына шыдамлыкты эм увылы кайтып, коьнъили суьйинишке толганды йораймыз.
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: Ибрагим Юмакаев