Соравлар ойласылды

Янъыларда КПРФ Ногай район комитетинде кенъес озды, сонда уйгынлав-практикалык эм идеологиялык соравлар каралды. Соьйтип, соьйлесуьвден сонъ, КПРФ райкомынынъ бюросы КПРФ Ногай РК-нинъ Эстелик китабин беркиткен. Белгиленген китапке Россия Федерациясынынъ Коммунист партиясынынъ Ногай районындагы боьлиги кайтадан курылувы уьшин оьз заманында куьш салган партиядынъ ветеранларынынъ атлары язылаяк.

КПРФ райкомынынъ токтасы ман Ногай ерли КПРФ боьлигининъ кайтадан тувувынынъ официаллык куьни (Партия трудящихся Дагестана-Коммунистическая партия Дагестана-Коммунистическая партия Российской Федерации) беркитилген.
7-нши март куьни – КПРФ Ногай РК боьлигининъ тувган куьни деп саналады. Сол куьн 1992-нши йылда Коммунистлер ногай организациясынынъ беркитуьв конференциясы озгарылган, онынъ делегатлары бир тавыста Дагестан исшилер партиясынынъ (сонъында Дагестаннынъ Коммунистлер партиясы деген ат берилген) беркитуьв съездининъ уйгынлав политикалык документлерин коьтергишлегенлер.
В.И.Ленин тувганлы 150 йыл толувына багысланган шаралар планына коьре, бу йылдынъ 5-нши ноябринде партия райкомынынъ бюросынынъ ой-токтасы ман, Терекли-Мектеб авылынынъ Ленин атындагы орамында мунавдай язувы ман такта илинген: «Россия революционери, дуныя пролетариатынынъ вожди, совет политикалык эм патшалык аьрекетшиси, Россия социал-демократиялык исши партиясынынъ (большевиклер) курувшысы, Россиядынъ Совет Федерациясынынъ Социалистлик Республикаларынынъ оькиметининъ биринши председателининъ сыйына орамга ат берилген».
КПРФ Ногай район комитетининъ куьш салувы ман «И.Сталиннинъ бюстине постаментке ер айырув» кагытын алганнан сонъ, И.Сталиннинъ бюстин салув бойынша курылыс куллыклар басланган. Бюст Терекли-Мектеб авылынынъ Карл Маркс орамында орынластырылаяк.
Бу йыл 7-нши ноябрь куьни – Уллы Октябрь Социалистлик революциясынынъ 103 йыллыгы белгиленгенде, эстеликлерге гуьл байламлар салувдан басланды. Гуьл байламларды Ленин эстелигине коммунистлер, КПРФ Ногай РК-нинъ агзалары салдылар.
Йыйылганлар алдына КПРФ Ногай РК-нинъ биринши секретари, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты Мурзадин Авезов, Кумлы авылынынъ биринши боьлигининъ секретари З.Кожаева, КПРФ райкомынынъ секретари А-З.Х.Лукманов шыгып соьйледилер. Сонъ республикалык КПРФ Комитети мен видеоконференция болды. Оннан сонъ халк- патриотлык фронтынынъ звеносын туьзуьв бойынша ерли боьлигининъ борышларын караган КПРФ Ногай РК пленумы оьтти. Белгиленген сорав бойынша КПРФ райкомынынъ биринши секретари М.Авезов докладын окып йыйылганларга эситтирди. Р.Кошекбаев, Т.Аракчиев, Ш.Мунгишиев, А-З.Лукманов, Р.Копиев оьз ойларын, маслагатларын билдирдилер. Бу сорав бойынша пленумнынъ токтасы алынды.
КПРФ Ногай РК-нинъ пресс-службасы.