Спорттынъ миллет кеплери бойынша

4-нши март куьнинде Ногай район еринде «Авдастырув» деп аталатаган спорттынъ миллет кеби бойынша ярыслар озгарылды. Бу спорт шарасын яслар уьшин «Марвари» деген атлар клубы уйгынлап озгарды.
Бу шара бурынгы ногай этно-спорттынъ сыйын коьтермеге эм атлар асырап оьстируьв тармагын оьрлендируьвге багысланган. Ярыстынъ йорыклары бойынша ат уьстиндеги аьдем, кол уьстинде куьрестинъ айырым кеплерин кулланып, оьз куьндесин ат уьстиннен туьсирмеге керек болады.
Турнирде районнынъ туьрли авыллар командалары ортакшылык эттилер. Биринши орынды Червленные Буруны авыл командасы бийледи эм «Марвари» клубынынъ коьшпели кубогына тийисли этилинди.
70 килограмм шеккиге дейим енъуьвшилер:
Бейбулат Шамалов – 1-нши орын, Артур Абдулбариев – 2-нши орын, Фарид Джумагишиев – 3-нши орын. 90 килограмм шеккиге дейим енъуьвшилер: Амзатхан Ваисов –1-нши орын, Эльдар Байгишиев – 2-нши орын, Махач Садуев – 3-нши орын.
90 килограммнан артык шеккили куьпте енъуьвшилер: Руслан Аджатаев – 1-нши орын, Камиль Толубаев – 2-нши орын, Динислам Сабутов – 3-нши орын. Спорт турнирининъ тоьрешилери – Нарбек Елакаев эм Марат Кулунчаков. Спорт турнирининъ уйгынлавшысы «Марвари» клубы спонсоры – «Ас» туькенине, «Экопрод-халяль» ООО-га эм Ногай район Депутатлар йыйынынынъ депутаты Джамиль Суюндиковка оьз разылыгын билдирди.