Сулыплы етекши

«Сени окыткан тувыл, сен кимде уьйренесинъ, сол окытувшынъ болады», – деген Ричард Бах. Акыйкатлай, биз оьмир бойынша уьйренемиз. Биревлер оьзининъ сулыбында, экиншилер баскалардынъ янъылысларында. Энъ де ийгиси каьмбил насихатшыды йолыкпага. Бек ийги ондай аьдем янынъда болса. Меним касымда тирев эм коьмекши болып келген насихатшым – Гульфира Айнадин кызы Ильясова. Ол Нариман авылындагы «Шолпан» балалар бавынынъ етекшиси, йогары категориясы болган окытувшы, Дагестан Республикасынынъ билимлендируьвининъ отличниги, «Россия Федерациясынынъ ортак билимлендируьвининъ сыйлы куллыкшысы» деген атты да казанган. Гульфира Айнадин кызы мени куллыкка алды, мага уьйкен сеним этти. Мине 20 йылдан артык заман биз экевимиз бирге ислеп келемиз.
Гульфира Ильясова 1962-нши йылда шилле айынынъ 10-ншы куьнинде Нариман авылында тувган. Мектебти окып тамамлап, Дагестан патшалык педагогикалык институтында биология эм химия факультетинде билим алган. Оьз ис аьрекетин кыскаяклы тувган авылында баслаган. Ама бакты ога аьскер аьрекетшиси ян йолдасы ман бирге ят ерлерге кетпеге буйыртты.
Бурятияда Гульфира Айнадин кызы тербиялавшыдынъ коьмекшиси, физкультура бойынша инструктор эм тербиялавшы куллыгын юриткен. Бир неше йыл ислеп, сулыбын байытып, ол оьз аьели мен тувган-оьскен ерине келеди. Тувган авылында кыскаяклы «Шолпан» балалар бавында тамада тербиялавшы болып ислейди. Бу мектебке дейим билимлендируьв учреждениесинде яс специалисттинъ анасы Тотайхан Абдулсаламовна Джумаева оьзи етекшиси, оьзи насихатшысы болады. Тотайхан Абдулсаламовна тийисли тыншаювга шыккан сонъ, онынъ куллыгын кызы бардырады. Соьйтип, Гульфира Ильясова 1999-ншы йылдан алып «Шолпан» балалар бавын етекшилейди.
Куллыкшыларга оьрленмеге ярдам этер, оларды ийги ислерге даьвлендирер уьшин Гульфира Айнадин кызы исин бардырган йыллар ишинде оьзининъ билими мен, бай кеспи эм яшав усталыгы ман боьлисип келеди. Етекши оьзининъ уьлгиси мен коьнъиллендиреди. Ол сулыбына ызламага болган педагог, насихатшы. Гульфира Ильясова яс окытувшыларды оьзине карататаган, ювыклататаган, оларды кесписинде оьзин коьрсеттиретаган касиети бар. Онынъ уьшин энъ де маьнели дегени яс тербиялавшыды, онынъ ишки дуныясын, балаларга эм куллыгына каравын анълав.
Гульфира Айнадин кызы иске яваплылыгы ман, дайым да ийги сырагыга сенуьви мен, аьдемлер уьшин яны авырып, ярдамласувы ман ис йолдаслары сырасында сый-абырай казанган. Етекшидинъ йогары кеспи усталыгы, мырадына карап йигерли абытлавы, бай ис сулыбы ога билимли окытувшыларды, оьз куллыгында янган – шынты кеспи усталарды аьзирлемеге ярдам этеди.
Онынъ етекшилиги астында бизим учреждение неше Сый грамота эм Дипломга тийисли этилинген, айтпага: «Лучший детский сад – 2018 года», «Лучший педагогический проект– 2017г.», «Лучший стенд – Эколята-дошколята» (2021г.) , «Лучший коллективный договор 2021г.» эм сондай баскалар.
Сиз тек сулыплы етекши болып калмайсыз, соны ман бирге каьмбил насихатшы да боласыз.
Марина Искакова,
«Шолпан» балалар бавынынъ тамада тербиялавшысы.
Суьвретте: Г.Ильясова.