Суьвретлер выставкасы оьтеек

Уьстимиздеги йылдынъ навруз айынынъ сонъында Бельгияда «Сраждин Батыров, онынъ дослары эм окувшылары» деген аты ман онынъ суьвретлерининъ выставкасы уйгынланып оьтеек. Ногай халкынынъ маданиятынынъ оьрленуьвине коьп куьшин салган биринши ногай кеспили суьвретшисине, оьз ердесине ногайлар демевлик этеегине бек сеним этемен. Выставкадынъ оьтеек ери аьли де белгиленмеген болса да, онынъ оьтееги акында сизге билдирмеге суьемен.

Мени мен выставкадан тура соравларынъыз бан мундай контактлы телефон номери 32499684658 эм емаил artaklia@gmail.com аркалы байланыспага болаяксынъыз. Мен ногай халкынынъ ваькиллери мен йолыгыска дайым разыман. Нидерланды эм Бельгияда яшайтаган баьри ногайлардынъ да выставкага йыйылганларын суьемен.
Выставкадынъ уйгынлав комитети атыннан уьйкен сый этип Сраждин Батыровтынъ ян косагы Аклия Шадмуратова.
Стаден каласы, Бельгия.