Суьйген аьрекети емисин береди

Терекли-Мектеб авылында бир ис аьрекетин коьп йыллардан бери уьстинликли юритип келген аьдемлердинъ саны аз тувыл. Олар куьндегилик исинде билимин, сулыбын эм ис усталыгын кулланып, дайым коьрсетимлерин оьстирип, баска районлар арасында районымыздынъ атын айттырып келгенлер.

Гульнара Таймасхановна Агаспарова (Акболатова) мине 32 йыллар бойы Россиядынъ федераллык налог службасындагы 16-ншы ДР бойынша районлар ара инспекциядынъ бас патшалык налог инспекторы ис аьрекетин етимисли толтырып келеди. Гульнара Таймасхановна 1968-нши йылдынъ сары тамбыз айынынъ 11- нши куьнинде Терекли-Мектеб авылынынъ Таймасхан эм Насипхан Акболатовлардынъ аьелинде тувып-оьскен. Баьри тенълериндей болып, кыз А-Х.Джанибеков атындагы орта мектебинде билим алып, бала заманнан ойлаган мырадын яшавга айландырмага деген мырат пан, алыс Харьков каласына йолланды. Ол Харьков каласындагы авыл хозяйстволык институтынынъ эконом боьлигинде билим алып, тувган ерине кайтады. 1989-ншы йыл район финотделында патшалык келимлери бойынша боьлигининъ тамада инспекторы болып ис аьрекетин баслайды.
1991-нши йыл Гульнара юрек сайлавы ман Рафаэль Агаспаров пан яшавын байлап, аьел курадылар. Бир йылдан сонъ эрининъ ис орыны конъысы районда болган саялы, яс аьел Тарумовкага коьшеди. Онда да кыскаяклы налог службасында оьз куллыгын бардырады. 2000-ншы йыл яслар Терекли- Мектебке кайтадылар. Гульнара Таймасхан кызы тагы да оьз куллыгын налог службасында бардырды. Исинде яваплылыкты талаплап келди. Каныгыслы иси кыскаяклыды алдыга шалт абытламага, ийги коьрсетимлерге етиспеге амал берди. 2006-ншы йылдан 2011- нши йылына дейим ол ТОРМ- нынъ Ногай районы бойынша боьлигин етекшилеп келди. Эгер коьп йыллар артта олар кагытлар ман куллык этип келген болсалар, буьгуьнлерде сол кагытларды программа авыстырган, ол компьютер аркалы юридический лицоларын тергейди.
– Эсап беруьвди, туькенлердинъ эсапка алынувы, налоглардынъ бюджетке туьсуьвин эм олардынъ йыйналувын тергеви бойынша сол йылларда коьрсетимлер бек йогары болатаган эди, регистрация этилинген туькенлердинъ саны да коьп болган, деп боьлиседи ашык шырайлы кыскаяклы. Буьгуьнлерде де ол исинде ийги коьрсетимлери бойынша алдышы, ийги етекшилерининъ сырасына кирип келеди.
Бас патшалык налог инспекторы Гульнара Таймасхановна районнынъ налог тармагын оьрлендируьвде коскан уьлиси, коьпйыллык намыслы иси эм районнынъ налог тармагын оьрлендируьвде коскан уьлиси уьшин районлар ара налог службасынынъ етекшилеви, Ногай район администрациясы атыннан коьп кере Сый грамоталары ман, дипломлары ман белгиленген.
Агаспаровлардынъ татым аьелинде Амангельды, Солтанат эм Юсуп аьвлетлери тувып, асыл болганлар. Амангельды эки йогары билимин алып, Пятигорск каласында суьйген иси мен каьрлеп келеди. Солтанат кызы Москвада аудиторлык фирмада етимисли куллык этеди. Юсуп Терекли- Мектебтеги Кадрия атындагы мектебтинъ 6- ншы классынынъ окувшысы. Баладынъ баласы балдан таьтли дегенлей, Рафаэль эм Гульнарадынъ куьезин Алим эм Розали деген эгиз уныклары оьстирип келедилер.
Халклар ара хатын-кызлар куьни ювыклап келеди. Сол язлыктынъ, шешекейлердинъ эм ийги шат коьнъилдинъ байрамы деп саналады. Бу ярык язлык байрамнынъ таза саьвлеси сизинъ юрегинъизди дайым йылытсын! Берк ден савлык, келеекте де суьйген куллыгынъызда коьп бийик етимислер йорайман.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Гульнара Агаспарова.