Суьйикли исине алал

«Кайсы уьйге кирсем де, мен авырувлыга пайда этейим деп киремен», – деген соьзлерди коьп заманлар артта Гиппократ айткан. Буьгуьнлерде коьплеген врачлар сол соьзлерди оьзининъ иси мен аклайдылар. Солардынъ ишинде – Сакинат Казу кызы Шураева.

1966-ншы йыл Сакинат Казу кызы медициналык институтын битирип, Карагас авылына участковый больницага заведующий болып туьседи. 1970-нши йыл Терекли-Мектеб авылында совхозлар ара профилакторий ашылады, эки йыл узагында врач сонда ислейди. 1972-нши йыл ол Ногай район орталык больницасына терапевт болып туьседи. Коьплеген йыллар Сакинат Казу кызы район больницасында фтизиатр болып куллык этеди. Аьлиги заманда бажарымлы специалист медпрофилактика бойынша врач болып ислейди. Онынъ бас борышы – радио, телевидение, газета ман тар байланыс тутув.

Медициналык учреждениелеринде ислейтаган районымыздынъ ясуьйкенлери ясларга коьрим боладылар. Кеспи байрамы алдында медицина куллыкшыларынынъ аьр бирисин байрам ман кутлап, онъайлык, ден савлык эм ийгилик йораймыз.

Г.Бекмуратова.