Суьйимимди ясырмайман биревден

Ногай патшалык драмалык театры Дагестан Республикасынынъ Халк поэти Расул Гамзатовтынъ 100 йыллыгына багысланган шаирлик конкурсын озгарды.
«Суьйимимди ясырмайман биревден» деп аталган ярыста Ногай районынынъ мектеблериннен 40 окувшы катнастылар. Солардынъ ишиннен финалга 10 катнасувшы шыктылар – Айсылу Шамсудинова (Карасу авылы), Амина Ильясова (Карагас авылы), Идаят Раджабова (Шумлелик авылы), Саджида Шоматова (Червленные Буруны авылы), Султан Сарсеев (Нариман авылы), Альберт Оразов (Орта-Тоьбе авылы), Камал Шекиров (Куьнбатар авылы), Ислам Амангазиев (Кадрия атындагы мектеб), Фариза Арунова (Кадрия атындагы мектеб), Хансолтан Эсиргепов (А.Ш.Джанибеков атындагы мектеб).
Конкурс катнасувшылары Расул Гамзатовтынъ ятлавларын яттан окыдылар. Биринши орынды Фариза Арунова алды, экинши орынга – Саджида Шоматова, уьшиншиге – Хансолтан Эсиргепов тийисли болдылар. Енъуьвшилер дипломлар ман эм баалы баргылар ман савгаландылар. Фариза Аруновага шаирдинъ кызы Салихат Гамзатова ман кол басылган уллы язувшыдынъ китаби тапшырылды.
Сондай шаирлик конкурслар балаларга бек маьнели боладылар, соьйтип биз оларды поэзияды суьйип эм баалап уьйретемиз.
Бизим хабаршы