Суьйим эм алаллык – наьсипли аьел негизи

Янъыларда «Ногайский район» МР администрациясында ийги оьзгериске шайыт болдым. Мунда Ногай районымыздынъ коьримли аьеллерининъ баслары – Нариман авылыннан – Абдулбариевлерге, Уйсалганнан – Кожаевлерге «Суьйим эм алаллык уьшин» деп аталган коькирек белгилерин Ногай район етекшиси Джамалутдин Эсиргепов тапшырды.
Айтып озайык, бу белгиди алган аьр бир аьел эл арасында сый казанган аьел болады.
Нариман авылыннан Бегали мен Гульфира Абдулбариевлердинъ увыллары Руслан ман Ислам согыс спецоперациясында катнасып турылар. Олар – Элди коршалавга шыкканлардынъ биринши сырасында.
Йигерли йигитти тербиялав да аьлиги заманларда тыныш тувыл, сога заман куьнали, ама Абдулбариевлердинъ аьелине эр йигитлерди каты касиетли этип тербиялав кыйынлык тувдырмаган.
– Эр кисидинъ юреги юмсак болмага да болады, ама ол коркак болмага ярамайды, меним увылларымнынъ да юреклери бек юмсак, олар мени кайгыртпас уьшин, сонда яраланганда да билдирмеге суьймедилер, тек ана юрек сезбей болмайды. Кайсы куьнимди де Алламнан тилевим мен баслайман. Кырда юрген увылларга тилегимди тилеймен, – дейди Гульфира Абдулбариева.
Элимизге тынышлык та келер, увыллар да сав-эсен уьйге кайтарлар – аьр анадынъ бу куьнлерде тилеги сол.
Кайсы ерде де аьелдинъ тилеги етер эм, кыйынлыкта аьел дирек те болады.
Бу савгага тийисли болган экинши аьел – Ариф эм Зульфия Кожаевлер.
Ариф пен Зульфия татым аьелдинъ баслары болып, оьзлерининъ доьрт баласына да тийисли билим бермеге, аьр бирисин яшав йолына шыгармага коьп куьш салып келеди.
Зульфия Уйсалган авыл мектебининъ етекшиси болып келип, оьзининъ балаларыннан баска болып, окытувшылык иси бойынша, бир неше несилди тербиялаган. Авыл мектебининъ исин ийгилендируьв уьшин коьп куьш салады. Сол тыныш болмаган ис аьрекетте ога коьмекши эри Ариф. Кожаевлер кайсы куллыкты да биргелесип, тыпаклыкта этип келедилер.
Бу ийги оьзгерисли шарада коьримли аьеллерге УСЗН етекшиси Аскер Авезов, КЦСОН куллыкшысы Марзиет Картакаева, «Ногайский район» МР администрациясынынъ ислерин юритуьвшиси (кесек заманга) Лейла Аджикова оьз йоравларын айтып, алган савгаларына дайым тийисли болып калганды тилеп кеттилер.
Г. Курганова,
РФ Журналистлер Союзынынъ агзасы.
Суьвретте: савга тапшырылганнан сонъ