Суьйиниш аькелетаган аьрекет

Участковый-уполномо- ченный болып ислемеге кыйынлы. Соьйтип иш ислер органлар тармагында айтадылар. Коьбиси сол куллыкка ымтылмайдылар, не уьшин экени де белгили. Полицияда ислейтаган танысларымнынъ айтувы ман, уьй коьрмей ислейтаганлардынъ бириси – участковыйлар. Болса да, баскалай ойлайтаганлар да бар. Солардынъ бириси – Ногай район бойынша Россия МВД боьлигининъ куллыкшысы Аскер Асанали увылы Бегалиев.
Аскер ислеп баслаганлы коьп заман кетпеген, болса да буьгуьнлерде участковый-уполномоченный исининъ сулыбын яс алып туры, кашан да ога берилген участокта кайдай да аьллер болып калады, полицейский сол ерде оьз билимин де, аьдем касиетлерин де кулланып, аьрекетлейди.
Аскер Бегалиев Терекли-Мектеб авылында тувып-оьскен, балалыгы да, окув йыллары да мунда оьтти. А-Х.Джанибеков атындагы мектебти битирип, яс Краснодар каласындагы Россия МВД университетине туьседи. 2020-ншы йыл тувган ерине ислемеге келеди. Аьлиги заманда полиция тамада сержанты Аскер Бегалиев Карагас, Бораншы авылларында участковый-уполномоченный болып ислейди.
Куллыгы акында сорав бермей де болмайман, явапларында куллыгын суьетаганы анъланады, кыйынлы болса да, яратады оьз кесписин.
– Участковыйдынъ куллыгы – ол инсаннынъ яшавы. Сол куллык яшавдынъ айырылмас кесеги болады, соны мен анълайман аьли, сенинъ бактынъ баска инсанлардынъ бактылары ман байланысады. Кыйынлы болады, аьдемлер де туьрли, аьллер де туьрли болады, ама сага ярдам тилеп келгенге юрегинъди ашсанъ, куллыгынъ суьйиниш аькеледи. Мага коьре, аьдемлер соны уьшин яшайдылар, ислейдилер. Бизим исимизде яваплылык керек, – деп айтады оьз куллыгы акында Аскер.
Мен ойлайман, оьз куллыгы акында сондай соьзлер айткан, исининъ басын яваплыкта, аьдилликте коьрген куллыкшы келеекте сый-абырай казанар, уьстинликлерге етисер. Йогары окув ошагында алган билими, эр кисиге тийисли касиетлери Аскерге шынты полиция куллыкшысы болмага оьз демевлигин этер.
Мен Аскерди, онынъ ис йолдасларын кеспи байрам ман кутлап, баьри ийгиликлерди йорайман.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: А.Бегалиев.