Сыйлы атты казанган

Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов быйыл язлыкта етискен ис уьстинликлери эм коьпйыллык намыслы куллык эткени уьшин бир хыйлы дагестанлыларга патшалык савгаларын тапшырув акында айырым Указын шыгарган. Савгаларга тийисли болганлар ишинде бизим ердесимиз, Ногай район администрациясынынъ архитектура, курылыс эм ЖКХ боьлигининъ етекшиси Алибек Муллаев те бар эди. Янъыларда Махачкалада ога Дагестан Республикасынынъ ат казанган муниципаллык службасынынъ куллыкшысы деген сыйлы ат шатлыклы аьлде тапшырылган.
Алибек Кожахмет увылы 1978-нши йылда Терекли-Мектеб авылдынъ А-Х.Джанибеков атындагы орта мектебин окып кутарган сонъ, Ногай орманлык хозяйствосында исши, сонъ «Кизляррисводстрой» ПМК-21 предприятиесинде монтажник болып куллык эткен. Закавказье аьскер округындагы артиллерия полкларынынъ бирисинде эр борышын толтырган, сонда сержант мектебин уьстинликли окып битирген.
Аьскерден кайткан сонъ Новочеркассктеги инженер-мелиоративлик институтын кутарган эм инженер-курувшы кесписин алган. Дипломы бойынша Горький (аьли Нижегородский) областиндеги совхозлардынъ бирисинде курылыс бойынша директордынъ орынбасары болып ислеген. 1990-ншы йылда Ногай МСО организациясында мастер исин юриткен. 1997-нши йылдан алып Ногай район администрациясынынъ архитектура, курылыс эм ЖКХ боьлигин басшылайды.
Суьвретте: А.Муллаев савгады алган аьсерде.