Сыйлы ат казанганлар

Россия Федерациясынынъ Ярыкландырув Министерствосы Дагестан Республикасынынъ билимлендируьв организацияларынынъ куллыкшыларын баргылар ман савгалады.

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитов «Россия Федерациясынынъ ярыкландырувынынъ эм тербиялавынынъ сыйлы куллыкшысы» деген белгисин билимлендируьв тармагында коьпйыллык кайратлы иси уьшин Ногай район Билимлендируьв боьлигининъ етекшиси Алтынбийке Даут кызы Агаспаровага, Ногай район халк илми эм билимлендируьв куллыкшыларынынъ профсоюз организациясынынъ председатели Зарета Закарья кызы Аюповага, Калинин авыл орта мектебининъ окытувшысы Гульфира Кельдимурат кызы Биякаевага, Орта-Тоьбе авыл «Юлдуз» балалар бавынынъ етекшиси Асият Арслан кызы Кожаевага, А.Джанибеков атындагы орта мектебининъ окытувшысы Зухра Умар кызы Мавлимбердиевага, Орта-Тоьбе авыл орта мектебининъ окытувшысы Ай-Гуль Магомет кызы Сагиндиковага тапшырды.

«Сый иесин тапкан» деп айтады ногай халкында. Баргыга тийисли болган ердеслеримизди савга ман кутлап, ак юректен аьли де коьп бийикликлер йораймыз.

Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.