Сыйлы ис йолдасларым эм иш ислер органларынынъ ветеранлары!

Сизди ак юректен кеспи байрам ман кутлайман! Бар сондай байрам куьнлер, оларды мутпага ярамайды. Солардынъ бириси – иш ислер органларынынъ куллыкшысынынъ куьни. Бу тармактынъ куллыкшылары оьз яшавларын гражданлардынъ кызыксынувларын эм закон ыхтыярларын саклавга багыслап ислейтаганлардынъ байрамы. Бу куьн биз ыхтыяр йорыкты саклавда оьз борышларын толтырганларды эсимизге алмага, яс куллыкшыларымызга насихат соьзимизди айтпага эм буьгуьнлерде оьз куллыгын этип туратаганларды кутлаймыз. Бизге, полиция куллыкшыларына, «Россияга куллык этип, Законга куллык этемен» деген соьзлер тек шакырув тувыл, солар – бизим яшавымыз, бизим аьр бир исимиз эм карарымыз сол соьзлер мен байланыслы.

Бу шатлыклы куьнде мен ак юректен ийги соьзлеримди оьз яшавын суьйикли аьрекетине багыслаган ветеранларга каратаман. Олардынъ коьбиси коллектив пен байланыс тутадылар, ямагат исин юритедилер эм маслагаты ман яс куллыкшыларды тербияламага коьмек этедилер. Олар коьплеген йыллар ишинде кеспи аьдетлер туьзгенлер, олардынъ ис негизинде – оьз Аталыгына алаллык, патриотизм, намыслык.
Баьри куллыкшыларды, ветеранларды, олардынъ аьеллерин байрам ман кутлайман эм берк ден савлык, наьсип, онъайлык эм исинде уьстинликлер йорайман.
Н.Каракаев,
Ногай районы бойынша Россия МВД етекшиси
полиция подполковниги.