Сыйлы ис йолдасларым эм иш ислер органларынынъ ветеранлары!

Сизди ак юректен кеспи байрамы ман кутлайман.
Бар календарьде сондай куьнлер, оларды биз мутып болмаймыз. Солардынъ бириси – иш ислер органларынынъ куллыкшысынынъ куьни – оьз яшавын гражданлардынъ законлы ыхтыярларын эм кызыксынувларын саклавга багыслаган инсанлардынъ байрамы.
Бу куьн биз эсимизге оьз борышын ызына дейим толтырганларды алмага, яслар несилине ийги соьзимизди, насихатымызды айтпага, буьгуьнлерде оьз исин юритип турганларды кутламага керекпиз.
Бизге, правосаклав органларынынъ куллыкшыларына, «Законга куллык этип, Россияга куллык этемен» деген соьзлер тек шакырув болып калмай, куьндегилик аьрекетимиз эм карарымыз, яшав принциплеримиз болады.
Мен буьгуьн разылык эм кутлав соьзлеримди полиция службаларынынъ ветеранларына каратаман. Олардынъ коьбиси иш ислер боьлигининъ коллективи мен тар байланыс тутадылар, соьзи мен, маслагаты ман коьмек этедилер ясларга. Коьплеген йыллардынъ ишинде бизим ветеранлар тек шынты халк милиционерининъ келпетин туьзуьв тувыл, патриотизм, намыс эм оьз Аталыгына алаллык негизинде кеспи аьдетлерин кеплегенлер.
Мен баьри полиция куллыкшыларын, ветеранларын, олардынъ аьеллерин кеспи байрам ман кутлап, берк ден савлык, онъайлык, наьсип эм оьз борышларын уьстинликли толтырганларын йорайман.

Н.Каракаев, Россия МВД Ногай районы бойынша боьлик етекшиси полиция подполковниги.