Сыйлы МЧС ветеранлары эм куллыкшылары!

Сизди кеспи байрамы – РФ Куткарувшылар куьни мен кутлайман!

Сиз оьзинъизге енъил тувыл, ама ак ниетли исти сайлап, баьле-казага туьскен аьдемлерге коьмек этуьв мырат пан биринши болып келесиз. Кавыфсызлыкларды енъип, яшавынъызды аямай, сиз анъламастан эм анъсыздан тувган авыр аьллерге туьскен яшавшыларды коршалав бойынша оьзинъиздинъ ис борышынынъызды уьстинликли толтырасыз. Эм бу енъил тувыл исти тек эркли, бир заттан да коркпайтаган аьдемлер сайлайдылар.
Сизге енъил тувыл ак ниетли исинъиз, энъ авыр аьллерден шыгув амалын тавып бажаратаганынъыз, йигитлигинъиз эм кеспинъизге алаллыгынъыз уьшин ак юректен разылыгымызды билдиремиз.
Сизинъ енъил тувыл исинъиз дайым да аьдемлердинъ сизге каратып айткан разылык соьзлери мен аклансын.
Сизге берк ден савлыкты, дайым да ийги коьнъилликти эм Аталыгымыздынъ онъайлыгы уьшин кайратлы исинъизде уьстинликлерди йорайман.
«Ногайский район» МР администрация аькимбасы Д.Эсиргепов.