Сыйлы окытувшылар, билимлендируьв учреждениелерининъ куллыкшылары, педагогика исининъ ветеранлары!

Сизге кеспи байрамынъыз – Окытувшы куьни мен байланыста ак ниетли кутлавларымызды каратамыз!

Сизинъ кеспинъиз ямагат ишинде энъ де керекли эм оьрметли кеспилердинъ бириси болады. Сиз, аявлы окытувшылар, балаларга билимлерди еткересиз, оларда энъ де ийги ян сапатларды тербиялайсыз, оларды ислеп эм ойлап, оьнерли аьдемлер этип уьйретесиз.
Яс окытувшыларга коьрим, оьз исине таза алаллыктынъ уьлгиси болып, аьлиде ислеп турган педагогика исининъ ветеранларына айырым разылык соьзлеримизди каратамыз.

Ногай районынынъ окытувшыларынынъ куллыгы энъ де бийик белгиге тийисли болады. Бизим район илмидинъ, маданияттынъ эм спорттынъ туьрли тармакларында оьз окувшыларынынъ уьстинликлери мен мактавлы. Бизим балалардынъ етимислери – ол сизинъ кыйын салувынъыздынъ сырагысы. Сизге, аявлы окытувшылар, оьлшемсиз уьйкен, кайратлы куллыгынъыз, танълыгынъыз эм сезимлигинъиз, каьмбиллигинъиз эм билиминъиз, кеспи усталыгынъыз
эм йигитлигинъиз уьшин разылык билдиремиз.

Окувшыларынъыз сизди оьзлерининъ уьстинликлери мен кувантсынлар, куват, шыдамлык, дайымлык яратувшылык ялыны сизинъ оьмирли йолдасларынъыз болсынлар! Ден савлык, наьсип эм эмишлик сизге эм сизинъ ювыкларынъызга!
М.Аджеков,
«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы.