Сыйлы Хатын-кызлар!

Сизди язлык шагынынъ биринши байрамы – 8-нши Март куьни мен ак юректен кутлайман.
Йылдынъ яркыраган язлык шагындай болып, сиз бу дуныяга яшав суьйиниши, дуныя ярасыклыгы эм ян йылувлыгы сезимлер белгилерин аькелесиз. Оьз оьмиринъизди толысынша балаларга багыслап, олардынъ оьрленуьви, тербияланувы уьшин куьш-куватлыгынъызды аямайсыз, олар уьшин кыйналасыз, олардынъ етимислерине суьйинесиз эм оьктемсийсиз, олар уьстинликли, ийги эм танъ аьдемлер болып оьссин уьшин колдан келген баьри затты этесиз.
Уьйкен савбол сизге дайым да тирев болып, юрек йылувлыгынъыз эм кайдай яшав аьллер болса да, оларга карамастан, дайым да ярасыклыгынъызды саклап болувынъыз уьшин! Савбол сизге заманынъызды, ян куватлыгынъызды аямай, оьз аьелинъиз эм ювыкларынъыз уьшин этетаган баьри зат уьшин!
Сиз оьлшемсиз уьйкен уьлисинъизди косасыз районымыздынъ оьрленуьвине.Бизим кыскаяклылар акыллы эм белсенли, олар уьйкен бийикликлерге етиседилер баьри яшав тармакларында да: савлык саклав эм билимлендируьвден баслап бизнеске дейим.
Сыйлы бизим Хатын-кызлар! Сизге язлык шагынынъ куьн ярыгын, берк ден савлыкты, яслыкты эм ярасыклыкты, онъайлыкты эм шешекейленуьвди, суьйимликти эм аьел наьсибин, баьри баславларынъызда уьстинликлерге етисуьвди эм танълагы куьнге сенимликти йорамага суьемен.
Д.Эсиргепов,
«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы.