Сыйлы шыйык – Ногай районында

Оьткен уллы юма куьн Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылына сыйлы конак болып, Куран китабин окувы ман сав дуныяга белгили, хафиз, шариат илмилер кандидаты, Персия колтыгындагы эллерде киели Куран китабин окув бойынша конкурстынъ жюри председатели, асабалык илмилери бойынша специалист, Шардж университетининъ окытувшысы, Дубайдагы Над Аш-Шиба межигитининъ имамы, Мухаммад пайхамбардынъ (ога Алладан тынышлык эм разылык болсын) тувра йынысы болып саналатаган, шыйык Мамун Шабан Халил Ар-Равий (ога Кудайымыз разы болсын эм Алла-Таала онынъ яшавын узак этсин) келди.

Оны Араб эмиратларында Дагестан Республикасынынъ Муфтийининъ толы ыхтыярлы ваькили, ислам илмилер докторы Шихабудин Гусейнов, муфтият ваькиллери озгарып келдилер. Терекли-Мектеб авылына Кизляр беттен киретаган йолда оьрметли шыйыкты «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов, Ногай район имамлар советининъ председатели Мухаммад Атангулов, «Ногай Эл» ФНКА председатели Казмагомед Янбулатов эм коьплеген дин аьрекетшилери йолыктылар.

Сол куьн районга сыйлы конак болып келген Мамун Шабан Халил Ар-Равий ал деп район орталыгында курылып турган халк межигитинде болды эм сонда дува окыды. Оннан сонъ имам Янмурза Кожаев атындагы Терекли-Мектеб авыл межигитинде онынъ етекшилиги мен уллы юма куьнине багысланган айырым дин шарасы озгарылды.