Сый иесин тапкан

Янъыларда Ногай районынынъ маданият тармагынынъ ийги иси мен белгили ваькиллери маданият куллыкшыларынынъ Россия профсоюзынынъ Сый грамоталары ман савгаландылар.

Баргы алганлардынъ ишинде – Ногай патшалык фольклор-этнографиялык «Айланай» ансамблининъ артисти Марина Ахмедьяева, Сраждин Батыров атындагы саниятлар мектебининъ «фортепиано» классы бойынша преподаватели Султанат Юзбекова, район орталык китапханасынынъ тамада библиографы Сапихан Курпаева, Ногай халк саз алатлар оркестрининъ артисти Рашидхан Менлигулов, халк яратувшылыгы эм маданият оьрленуьв орталыгынынъ директоры Солтан-Мурат Караянов, Калинин авыл китапхана етекшиси Авасхан Кульниязова, Ногай патшалык драмалык театрынынъ кийим тигуьвшиси Альмира Заракаева. Маданият куллыкшыларынынъ Россия профсоюзынынъ сыйлы алтын белгиси мен Ногай район маданият куллыкшыларынынъ район профсоюзынынъ председатели Сабират Казгерей кызы Абубекерова савгаланды. Профсоюз организациясынынъ етекшиси маданият куллыкшыларына шатлыклы аьлде Сый грамоталарды тапшырды.
Г.Бекмуратова.

Суьвретте: савга алган маданият куллыкшылары.