Сынъар газетамызды коьтергишлейик

Сыйлы ногай халкым! Сен каерде болсанъ да, сага соьзимди каратаман. Савлай дуныяды корсалап алган мараз бизим газетамызды да кыйынлы аьллерге туьсирди. Мен баьринъизди де сондай аьллерде биргелеспеге, газетамызды коьтергишлемеге шакыраман.

Ямагат-политикалык респуб- ликалык «Шоьл тавысы» газетасы регионымыздынъ яшавшыларынынъ аьрекетининъ баьри тармаклары акында язады. Солай ок газетамыздынъ бетлеринде бизим хабаршыларымыздынъ аналитикалык, маьселели макалалары баспаланып турады, олар экология, ерлер, ана тили соравларын коьтередилер. Бизим газетамыздынъ бетлеринде сиз аьлимлердинъ тарих акында макалаларын, бурынъгы ногай йыравларынынъ эм аьлиги шаирлерининъ ятлавларын окымага боласыз.
«Шоьл тавысы» газетасынынъ бир бети баска регионларында яшайтаган ногайлар акында хабарлайды. Юма сайын биз Москва, Янъы Уренгой, Норильск, Сургут калаларыннан, Федоровка поселогыннан, Астрахань областиннен, Бабаюрт, Кизляр эм Тарумов ра- йонларыннан хабарлар баспалаймыз. Сол баьри шыгармалар бизим уллы ногай тилимизде шыгады. Буьгуьнлерде бизим газетамызга тек организациялар эм пенсионерлер языладылар, неге десе район яшавшылары сырт якларда ислейдилер. Аьли де 500 экземплярга язылмага керек.
Мен керексинетаганларды коьтергишлеп, халкымыздынъ патриотларын газетага язылынъыз деп шакыраман, соьйтип биз йыл са- йын этетаган эдик. Сондай ийги аьдет бардырылса экен, язылган газеталарды биз осал яшайтаган аьеллерге йиберермиз, межигитке, больницаларга элтермиз.
Сынъар газетамызды сакласак, тилимиз де, халкымыз да сакланар.
Эльмира Кожаева,
«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы.