Сырт Кавказ журналистлерининъ шарасы болып оьтти

Быйыл 17-18-нши ноябрь куьнлеринде Ставрополь кра- йынынъ Минеральные Воды каласында «Журналистика в цифровую эпоху» деген Сырт-Кавказ федераллык округы акында материаллар аьзирлейтаган журналистлер, солай ок СКФО регионларынынъ пресс-службаларынынъ ваькиллери уьшин мастер-класс болып оьтти.

Бу шарада Сырт-Кавказ регионларынынъ коьлем информация амалларынынъ куллыкшылары эм СКФО аькимбасларынынъ пресс-службаларынынъ етекшилери катнастылар. Дагестан Республикасыннан сонда ДР Аькимбасынынъ пресс-службасынынъ эм Информационлык политика управлениесининъ политика субъектлери мен аьрекетли аьлде биргелес куллык этуьв боьлигининъ начальниги Амина Омарова, «РГВК «Дагестан» телекомпаниясынынъ маркетинг боьлигининъ начальниги Мадина Рамазанова, «РГВК «Дагестан» телекомпаниясынынъ редакторы Раисат Юсупова эм «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ боьлик редакторы Магомет-Али Ханов ортакшылык эттилер.
Мастер-класста онынъ катнасувшылары алдында ТАСС информационлык агентствосынынъ цифровой оьрленуьв бойынша директорынынъ орынбасары Маргарита Головина, Радио ВЕРА Digital-директоры Анастасия Лобода, сонынъ редакционлык директоры, бас редакторы Татьяна Эшназарова, Andel Relations Group директоры Алексей Карлов, ТАСС Интернет тармагында реклама эм аьрекет, СМИ соравлары бойынша управлениесининъ юрисконсультлары Варвара Кузнецова ман Анна Лаптиакру эм баскалар туьрли маьнели тематикалы лекциялары ман шыгып соьйледилер.
Шарадынъ тамамында онынъ катнасувшыларына эстеликли сертификатлар тапшырылды.
Бизим хабаршы.
Суьвретте: Дагестан Республикасыннан шарадынъ катнасувшылары М.Рамазанова, А.Омарова, М.-А.Ханов..