Табиатка келген зарар

Шешекейлердеги куьнбатар трипс (западный цветочный трипс) – оьсимликлерге уьйкен зыян келтирген кавыфлы курт-кумырска.

Ол оьсимликлердинъ авырувларын коьшируьвши болады. Савда юритилуьв аркалы, коьп эллерде йолыгады. Теплицаларда бу курт-кумырска сав йыл узагына оьз санын оьстирип турмага болады. Мунда бу янувар савытларга олтыртылган шешекейлер эм ящиклер мен аькелинмеге болады. Зарарлы курт-кумырскага коьп дарманлардынъ куьши етпейди, сога коьре, трипс курт-кумырскасын теплицага киргистилуьвине еткермес уьшин алдын шалув исти юритуьв бек маьнели. Сога коьре, карантинный службалардынъ тергеви эм разылыгы болмаса, рассадаларды эм шешекейлерди бир ерден аькелмеге эм аькетпеге ярамайды. Солай ок оьсимликлерди курт-кумырскадан коршалав куллыклар юритилмеге керек.
Эгер теплицаларда аьрекетлеген аьдемлер бу курт-кумырскадынъ барын сезсе, сонда ок та Дагестан Республикасы бойынша Россельхознадзор упралениесине 8(8722)780304 номерли телефонга занъ согып, билдирмеге тийисли.