Тавыс беруьв уьш куьн узагында оьтеек

13-нши сентябрь – Сайлавлар куьни ___________

Россия Федерациясынынъ Орталык Сайлав Комиссиясынынъ йыйынында сонынъ етекшиси Элла Памфилова быйыл 13-нши сентябрьде болып озаяк регионаллык эм ерли сайлавлар аьсеринде куьнибурын тавыс беруьв 11-нши эм 12-нши сентябрь куьнлеринде оьткерилееги акында билдирген. Каты куьн 13-нши сентябрь бас эм ызгы тавыс беруьв куьни деп белгиленген.

24-нши июльде РФ Государстволык Думасы сайлавларды уьш куьн узагында оьткеруьвге ыхтыяр беретаган туьзетуьвлерди ойласып каравды битирген. Болса да 11-нши сентябрьден 13-нши сентябрьге дейим тавыс беруьв йорыгын олар беркитпейди.

РФ Орталык Сайлав Комиссиясы куьнибурын тавыс беруьвдинъ йорыгын эм болжалын, солай ок мекан кырында, уьйлер ювыгындагы ерлерде, ортак кулланувга берилген эм баска туьрли ерлерде гражданлардынъ тавыс беруьвининъ йорыгын токтастырмага болады.

Бир неше куьнлер узагына созылган тавыс беруьв йорыгы биринши кере Россияда РФ Конституциясына туьрленислер киргистуьв бойынша тавыс беруьвлер заманында кулланылды. Россия яшавшылары бир юма узагында, олай дегени, 25-нши июньнен 1-нши июль куьнлери ишинде тавысларын бермеге амал таптылар. Сондай узак болжал тавыславдынъ оьткерилуьвин Элла Памфилова янъы коронавирус маразынынъ кавыфлыгы ман байланыслы эди деп анълаткан. Эндигиси Памфилова регионларда оьтеек сайлавлар шагында гражданлар уьш куьн узагында тавысларын бермеге боладылар деп кенъес эткен.

РФ Государстволык Думасы кайсы бир сайлавларды да уьш куьн узагында оьткермеге ыхтыяр берген. 21-нши июльде РФ Государстволык Думасы Россияда кайдай туьрли оьлшемли сайлавлардагы тавыс беруьвди тек бир куьн тувыл, ама эки яде уьш куьн узагында оьткермеге ыхтыяр беретаган законды уьшинши окылувында кабыл эткен. Янъыларда, 24-нши июльде, бу закон Федерация Советинде ойласылып каралган. Законга коьре, сайлавшылар эндигиси куьнибурын яде беркитуьвши шайытламаларын кулланувы аркасы ман тавысларын берип болмаяклар.

Бир неше куьнлерге созылган тавыс беруьвди оьткеруьв акында карарды сайлав комиссиясы сайлавлар куьни белгиленгеннен сонъ 10 куьннен кеш калдырмай кабыл этпеге тарык.
Туьрли оьлшемли сайлавлар заманында тавыс беруьв куьнлерин бирге косув ман байланыста тавыс беруьв заманы акында карарды уьйкен дережели сайлав комиссиясы кабыл этеек.

Россияда 2020-ншы йылдынъ 13-нши сентябринде Россия Федерациясынынъ 18 регионларында губернаторларды сайлавлар эм ерли парламентлерине депутатларды сайлавлар болып оьтееклер. Соны ман бирге сол куьн доьрт бир мандатлы округларында РФ Государстволык Думасынынъ депутатларын сайлавлар, 28 регионларда регионаллык законодательлик йыйынларына депутатларды эм 22 регионлардынъ бас калаларында муниципаллык образованиелерининъ депутатларын сайлавлар болып оьтеек.