Тагы кайтып келди

Коронавируслы юкпалы маразы бизден тас болып кетти деп парахатланган эдик, ама парахатлыгымыз узагына болмапты экен.

Янъыларда Дагестан Республикасынынъ Кизляр каласында «COVID-19» маразы ман отызга ювык аьдем зарарланганы белгили болды. Сонынъ акында Кизляр каласынынъ орталык больницасынынъ бас врачы Эльдар Магомедов билдиреди. Авырувлылар арасында тек кала яшавшылары тувыл, авылдас районлардынъ яшавшылары да бар.
– Бизим ойымызга коьре, мараз бираз кеш келмеге керек эди. Болса да, орталык больницасында авыр авырувлылар йок, зарарланганлар баьриси де уьйлеринде эмлев аладылар.
Авырув бизге кайтып келди демеге боламыз, саклык тутувды эсимизде саклайык, – дейди Эльдар Магомедов.