Тазалык йыйган ерде тувыл, батырмаган ерде

Авыл ерлерин санитарлык тазалав эм ярастырув бойынша айлык озгарув акында «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ карары алынган.

Карар бойынша Ногай районынынъ авылларынынъ ерлерин тийисли санитарлык аьлге аькелер ниетте, муниципаллык районнынъ еринде бу йылдынъ 1-нши ноябриннен алып 1-нши декабрьге дейим кокыстан тазалав эм ярастырув бойынша айлык озгарылаяк. Сонынъ уьшин авыл аькимбасларына айлык озгарув бойынша комиссиясынынъ сырасын беркитпеге буйырык бериледи. Тагы да олар йолларды, орамларды, паркларды кокыслардан тазалав бойынша куллыкты уйгынламага керек. Солай ок авыл аькимбаслары предприятиелер, организациялар эм учреждениелер етекшилери мен оларга беркитилген ерлерди кокыстан тазалав эм тийисли санитарлык аьлде саклав уьшин амаллар алмага кереклер.
Авыл йыйынларынынъ депутатлары, орам комитетлерининъ агзалары, яшавшылар ман ислев уьшин ямагат организациялары авыл яшавшыларын субботникте ортакшылык этпеге борыш салынады. Субботник катнасувшыларын авыл аькимбаслары кокысты авыл ериннен шыгарар уьшин коьлик пен канагатламага тийислилер.
Авыл аькимбасларына Ногай районы бойынша Россия ОМВД-нынъ полиция уполномоченный участковыйлары ман биргелес авыллар ман рейдлер озгармага борыш салынады. Сол рейдлер барысында экологиялык эм санитарлык оьлшемлерин бузувшы юридический эм физический лицоларга административли протоколлар туьзилмеге керек болады.
«Ногайский район» МР администрациясынынъ меканларын технический эм хозяйственный канагатлавы бойынша МКУ директоры Р.Гапаровка «село Терекли-Мектеб» СП МО администрациясы ман, «Ногай орманшылык» ГКУ ман биргелесте район орталыгындагы паркты ярастырув эм кокыстан тазалав бойынша куллыкты уйгынламага буйырык бериледи.
«Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси А.Акбердиевке ясларды эм волонтерларды ерлерди кокыстан тазалав эм ярастырув исинде ортакшылык этпеге белсенли аьлде шакырмага борыш салынады.
Авыл аькимбасларына, учреждениелер эм организациялар етекшилерине ерлерди кокыстан тазалав бойынша куллыклар эткен заманда, янъы коронавируслы юкпалы маразынынъ болувынынъ эм яйылувынынъ алдын шалувга каратылган Роспотребнадзорынынъ санитарлык-эпидемиологиялык талаплавларын тутувды канагатламага маслагат этиледи.