Тандырынынъ йылувлыгы соьнмесин

Бораншы авылында Шамсудиновлардынъ аьели коьп йыллардан бери татымлыкта, тыпаклыкта яшап келеди. Коьплеген яс аьеллерге ийги коьрим де болады десек те, оьтирик болмас. Аьел басы Янибек (аьли ол ушын дуныяда), тандыр саклавшы, уьйдинъ йылувлыгын тутувшы Аминат. Меним аьлиги соьзим де сол тандырдынъ йылувлыгын аявлап саклайтаган, балаларына оьз маслагаты ман дайым табылатаган Аминат Менъглибай кызы Шамсудинова (кыз тукымы Янгазиева) акында.

Аминат Куьнбатар авылында Менъглибай ман Кошбийке Янгазиевлердинъ аьелинде доьрт баладынъ бириси болып оьсти. Аьелде Аминаттан баскалай, Джумали, Таьтлихан ман Сакинат та тербияландылар. Олардынъ баьрисининъ де бала шагы Ногай районымыздынъ Куьнбатар авылында оьтти. Буьгуьнлерде аьр бирисинде оьзининъ бактысы.
Аминат Менъглибай кызы кишкей заманнан алып, окытувшы болмага ниетленетаган эди. Ол Куьнбатар авыл мектебинде 8-нши классты уьстинликли тамамлап (сол йылларда сондай эди), Хасавюрт каласындагы педагогикалык окув ошагына туьседи. 1971-нши йыл Аминат Менъглибай кызы кеспили окытувшы болып, оьзининъ тувган якларына кайтады. Яс кыз ис аьрекетин Бораншы авылында, баслангыш классларынынъ окытувшысы болып баслайды. Сол йылларда Янибек Шамсудинов пан бас косады. Сол туьзилген аьелде алты аьвлет тербияланган: Зарина, Замира, Марина, Камалдин, Гульмира, Гульжана. Олар да аьли яшавда оьз орынларын тавып, оьз халкына, элине пайдасын тийдирип келедилер. Солардынъ ишиннен кишкей кызы Гульжана анасынынъ йолын алып, окытувшы болып, Нариман авыл орта мектебинде ис аьрекетин бардырады. Ога бу куьнлерде анасы – сулыплы окытувшы оьз ярдамын этеди, маслагатларын береди, педагогикалык аьрекеттинъ уьстинликлерининъ сырларын ашады.
Аминат Менъглибай кызынынъ окыткан окувшылары да бу куьнлерде элимиздинъ туьрли ерлеринде ис аьрекетлерин бардырадылар, окытувшысын да мутпайдылар. Онынъ выпускниклерининъ ишинде Сакинат Акмурзаева, Наьсипхан Менглиязова, Бекболат Зарболганов, Сабират Эсиргепова эм баскалар бар эдилер. Аьр бир окувшысы онынъ акында тек ийги соьзлерди айтадылар.
Аминат-абамыз бир де биревдинъ де соьзин ерге туьсирмей, коьмек этетаган аьдем эм ис йолдас. Онынъ аьр бир берген насихаты ясларга бек пайдалы болады.
Янъыларда Аминат Менъглибай кызы оьзининъ 70 йыллык мерекесин белгиледи. Кутлаймыз абамызды тувган куьни мен кутлап, ден савлыкты йораймыз. Яшанъыз, Аминат- абай, аьли де коьп йыллар!
Альфия Боршакаева,
Бораншы авылы.
Суьвретте: А.Шамсудинова кызы ман.