Танълагы куьнге сеним мен караймыз

Коькек айынынъ 19-ншы куьнинде Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов ДР Халк Йыйыны алдында Язба ман шыгып соьйледи. Быйыл бу оьзгеристинъ кеби баска эди, шарада республикалык эм муниципаллык власть органларынынъ аькимбаслары, билимлендируьв, илми, маданият, спорт аьрекетшилери, ясуьйкенлер эм яслар катнастылар.
– Сондай токтасты дурыс деп санайман. Аьлиги кыйынлы заманларда ямагатымызга йигерлик эм тил бирлик керекли. Сонынъ уьшин бизге, болган оьзгерислерге тийисли баа берип, болган затларды ойластырып, танълагысы куьнге ашык ниет пен карав керек, – деди регион басшысы Сергей Меликов.
Республикамыздынъ етекшиси мен коьтерилген соравлардынъ ишинде билимлендируьв тармагынынъ соравы маьнелилердинъ бириси болды. Сергей Меликовтынъ айтувы ман, сапатлы билимлендируьв – савлай элимиздинъ, республикамыздынъ келеектегисине салдарлы косым. Ол алдыга салган борышымыз тек окытувшы кесписине эс каратув тувыл, бу кеспидинъ социаллык статусын коьтеруьв экенин белгиледи.
– Биз окытувшылардынъ кыйынлы исин белгилев керекпиз, олардынъ сыйын коьтеруьв, билимлендируьв учреждениелерининъ техникалык яктан аьллерин ийгилендируьв уьшин амаллар алмага тийислимиз, – деди Сергей Алимович. – 2023-нши йыл республика бойынша 24 балалар бавлары эм 13 мектеблер курылаяк деп ниетленеди, солай ок 141 учреждениелеринде ярастырув ислер юритилеек.
Ногай районында Кумлы, Батыр-Мурза, Шуьмлелик авылларында мектеблер курылувы бардырылады.
Быйыл Окытувшы эм насихатшы йылы деп белгиленген. Соны ман байланыста Сергей Алимович баьри окытувшыларга разылык билдирди, неге десе олар оьзининъ куьндегилик иси мен патриотизм, Аталык уьшин яваплылык сезимлерин тербиялавга маьнели уьлис косадылар.
Согыс спецоперациясында куллык этип турган ердеслеримиздинъ йигитлиги акында айтканда, республика аькимбасы дагестанлылардынъ оларга беретаган коьтергишлевин белгиледи, туьрли яклардан аьскершилерге посылкалар, хатлар келип турадылар. 8 мынъ тонна гуманитарлык коьмеги, сонынъ ишинде дин биригуьвлер эм ямагат фондлар да бар, СВО катнасувшыларына йиберилген. Бу савлай дуныяда тынышлык уьшин согысып турган йигитлеримизге кайдай уьйкен коьмек болады.
Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ Язбасы – дагестанлылардынъ яшав аьллерин ийгилендируьвге каратылган борышлар. Оьз соьйлевининъ басында Сергей Меликов Россия Президенти Владимир Путиннинъ соьзлерин келтирди: «Баьри затлар да туьрленеди, аьли тек кыйынлыктынъ тувыл, алынмага болатаган амаллардынъ заманы». Республика басшысынынъ айтувы ман, сол соьзлер бизге янъы енъуьвлерге шакырув болмага керек. Сергей Алимович Меликовтынъ республикамызды куьшли эм онъайлы регионларынынъ бириси этпеге ниети мен биз макул болып, оны коьтергишлев керекпиз.
Г.Бекмуратова,
ДР-нынъ ат казанган маданият куллыкшысы.