Танъ эм сыйлы аьдем эди

Уьстимиздеги йылдынъ караша айынынъ 18-нши куьнинде арамыздан ийги эм ювык досымыз, танъ, оьз кесписининъ иеси, экономика бойынша йогары билимли окытувшы, насихатшы, экономика илмилерининъ кандидаты, Карашай-Шеркеш технологиялык институтынынъ бухгалтерлик эсабы эм аудит кафедрасынынъ доценти, Карашай-Шеркеш илми-тергев институтынынъ авыл хозяйствосы бойынша тамада илми куллыкшысы, экономика боьлигининъ етекшиси, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ат казанган экономисти, Россия Федерациясынынъ Йогары кеспили билимлендируьвининъ сыйлы аьрекетшиси Елманбет Хусейнович Тангатов арамыздан кешти.

Елманбет Хусейнович кайда куллык этсе де, оьзининъ акылбалык кылыгы ман, йогары аьдемшилиги мен, терен билимлиги мен, интеллигентлиги эм яваплылыгы ман йогары кеспилик билимлендируьвинде, авыл хозяйстволык предприятиелериндеги баьри тармакларында да ийги куллык этуьви мен баскаланып келген.
Буьгуьнлерде биз онынъ татым аьелине каты кайгырувымызды билдиремиз эм Елманбет Хусейнович Тангатовтынъ баьри кардаш-тувганларына да бассавлык йораймыз.
Бизим юреклеримизде Елманбет Хусейновичтинъ аты билимли, танъ, сыйлы аьдемнинъ аты болып дайымга сакланар.
«Ногай Эл» МННКА,
Янъы Уренгой каласы.