Тарихти эм маданиятты саклав керекпиз

Янъыларда, Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликовтынъ эм Россия Федерациясынынъ Советининъ ваькиллерининъ ортакшылык этуьви мен регионда «Россиядынъ тарих-маданият асабалыгы» деп аталган Парламентли форумынынъ озгарылувы акында соьйленди.

Бу шарадынъ бизим республикамызда озгарылувы 2021-нши йылдынъ навруз айында белгили болган.
Бу куьнги йолыгысты аша келип, Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы сайлав бизим регионда токталганы уьшин Валентина Матвиенкога оьз разылыгын билдирди.
Озгарылаяк форум эки кесекке боьлинеек: «Маданият асабалыгы эм художестволык халк кол оьнерининъ сакланув эм оьрленуьв соравлары», «Россия Федерациясынынъ эм баска регионларынынъ маьнели кесеги этип, тарихли авылларын саклав эм оьрлендируьв соравлары».
Солай ок, Сергей Меликовтынъ ойына коьре, бу йыл маьнели соравлардынъ бириси Расул Гамзатовтынъ яратувшылыгы да болаяк.
Россия Федерациясынынъ Советининъ маданият эм билимлендируьв, илми бойынша Комитетининъ Председатели Линия Гумерова бу форумнынъ Дагестан Республикасында озгарылувы ман бек разы болды, неге десе бу йыл Расул Гамзатовтынъ мерекели йылы болады.